Povratak na О НАМА

ПРАВИЛА КОМЕНТАРИСАЊА

Правила коментарисања:

Коментари су анонимни и биће јавни кад прођу контролу спама. Имајте стрпљења ако одобравање Вашег коментара буде узело мало више времена. Сваки коментар представља лично мишљење и став коментатора и не одражава ставове портала “Паланка данас” нити његове редакције, те стога Портал не одговара за садржај коментара. Коментари служе да  се допуни вест која је објављена. Молимо да се држите теме и да се суздржите од било какве злоупотребе опције анонимног коментарисања. Немојте кршити нити један закон државе, ни добар обичај, ни правило лепог владања. Имајте на уму да су сви коментатори и сви људи које коментаришете реалне особе и да својим коментарисањем можете повредити друге, па Вас молимо да поштујете правила.

Коментари који нису у вези са темом текста се не објављују. Исказивање било којег облика мржње, дискриминације, насиља, итд., путем коментара, строго је забрањено. Такви коментари неће бити објављени, а коментатори ће бити упозорени или одмах блокирани. Оптужбе и оговарања, било да се односе на појединце, групе, удружења и слично, неће бити толерирани у коментарима. Откривање приватних података неке треће особе или особа, строго је забрањено.

Исказивање критичког мишљења у коментарима је добродошло, али не и вређање аутора текста, као ни вређање других корисника портала. Приликом постављања коментара, Ви имате право не употребити своје право име, као што имате право не унети е-маил адресу која садржи Ваше име и презиме. Међутим, препоручујемо да не употребљавате лажне податке, како Ваш коментар, због чудног или сумњивог корисничког имена, не бисмо заменили за спам. У том случају, коментар би могао бити избрисан, тј. Не би био објављен. Уредништво има право не објавити коментаре коментатора који употребљавају неприкладна корисничка имена, чак и ако сам садржај коментара није неприкладан. Kоментари под корисничким именима која директно или индиректно садрже вулгарне, рекламне и сличне поруке, неће бити објављени.

Уредништво има право не објавити коментаре који, директно или индиректно, упућују на неприкладне, сумњиве и непроверене изворе. Под неприкладним изворима подразумевамо и све облике рекламирања. Коментари који се тичу уређивачке политике, словних грешака и сл. се имају у виду али се не објављују. Сваки коментар је одговорност аутора коментара, а не овог портала. Ако коментар не крши наведена правила, Уредништво га може објавити у оригиналном облику, без обзира на садржај и на провереност информација које тај коментар садржи. Све информације, ставови и мишљења, изнесена у коментарима, искључиво одражавају упућеност, ставове и мишљења аутора коментара.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0/pravila-komentarisanja/