РАСПИСАН КОНКУРС ЗА САНАЦИЈУ ИВАЧКОГ ПОТОКА

IVAK2Општина Смедеревска Паланка објавила је Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  за Радове на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак. 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радова на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. 

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25, 11420 Смедеревска Паланка сваког радног дана од 07 до 15 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка радова – Набавка радова на реконструкцији постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, редни број ЈН 3/2016“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 12.08.2016. године до 10,00 часова.

Позив и конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b3/