НОВИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА, ОПРЕМЕ И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА

Правилником о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње, који је објављен у Службеном гласнику РС 26/2018 од 05.04.2018. године, прописан је нови рок за подношење захтева за остваривање права на подстицај по овој мери.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину у периоду од од 1. јула до 30. септембра текуће године.

Подстицаји обухватају подршку програмима:

  1. за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, и то:

– нове механизације и опреме за наводњавање;

– нове механизације и опреме за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;

– нових машина и опреме за обраду земљишта, сетву, садњу, прихрањивање/ђубрење, резидбу, бербу/жетву и транспорт;

– нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;

– нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.

  1.  за подршку инвестицијама за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске производње, и то :

– нове опреме и механизације за побољшање  организације и ефикасности сточарске производње и припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

– нове опреме и механизације за манипулацију, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;

– нове опреме којом се штити добробит животиња;

– квалитетних приплодних грла;

– нове опреме за рибњаке;

– нове опреме за пчеларство;

– нове опреме за производњу конзумних јаја.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу, средња школа и научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје Mинистарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину у периоду од од 1. јула до 30. септембра текуће године.

Уз образац Захтева за одобравање права на подстицаје подносилац, поред осталог, доставља предрачун за набавку нове машине и опреме или квалитетног приплодног грла, не старији од 30 дана од дана подношења захтева, образац изјаве добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем захтевa.

Уколико, након административне провере Управа донесе решење о одобравању права на подстицај, подносиоцу се поред одређеног максималног износа подстицаја који може остварити, утврђује и рок који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења, да у потпуности реализује инвестицију из предрачуна и поднесе захтев за исплату подстицаја.

После реализације инвестиције, која подразумева извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна у року одређеном Решењем, лице коме је одобрено право на подстицаје подноси Управи захтев за исплату подстицаја. Уз образац захтева за исплату подстицаја подносилац доставља и рачун, отпремницу, прописани доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, гарантни лист, а ако је подносилац захтева сам директно извршио увоз предмета инвестиције, доставља и  јединствену царинску исправу и међународни товарни лист. За инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла, подносилац уз захтев доставља и уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора, уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет захтева (педигре), уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Право на подстицаје се одобрава по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле, у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Након исплате подстицаја корисник је дужан да предмет подстицаја наменски користи, не отуђи и не омогући његово коришћење од стране других лица и то у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Снежана Петровић

Стручни сарадник за агроекономију

ПССС Падинска Скела

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/novi-rok-za-podnosenje-zahteva-za-podsticanje-za-nabavku-novih-masina-opreme-i-kvalitetnih-priplodnih-grla/