ОПШТИНА ПАЛАНКА РАСПИЛА КОНКУРС ЗА НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА-МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА

Из Општине Смедервска Планка добили смо обавештење о расписивању Јавног позива за доделу награда из буџета Општине за ученике и студенате – младе таленате :

„На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима(„Међуопштински службени лист бр 19/2019) Kомисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда ученицима и студентима младим талентима упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење захтева за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2021. године ученицима и студентима -младим талентима

И ПРАВО УЧЕШЋА НА KОНKУРСУ ИМАЈУ:
– Ученици V, VI, VII и VIII разреда основних школа и ученици средњих школа
– Студенти основних академских студија и основних струковних студија
– Студенти мастер академских студија
– Студенти студија трећег степена

ИИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИKА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШKОЛА
Ученици V, VI, VII и VIII разреда основних школа и ученици средњих школа могу
конкурисати за доделу награда Општине Смедеревска Паланка, под следећим
условима:
• Да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
• Да су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години
• Да се школују на терет буџета Републике Србије
• Да имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно
боравиште на територији општине Смедеревска Паланка за интерно расељена
лица са KиМ)

Редослед кандидата за доделу награда ученицима утврђује се на основу:

• Општег успеха из претходно завршеног разреда, у школској 2020/2021 години, са најмање просечном оценом 5,00
• Успеха оствареног на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
• Успеха оствареног на међународном такмичењу који признаје Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

1.Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.смедеревскапаланка.рс или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Kараџића 25, Смедеревска Паланка)
2.Фотокопија ђачке књижице, односно сведочанство о претходно завршеном разреду школске 2020/2021 године
3. Потврда школе о уписаном разреду у школској 2021/2022 години
4.Фотокопија дипломе са такмичења односно смотре или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду, Вукова диплома

Уколико је ученик освојио више награда бодови се не сабирају, већ се узима у
обзир само награда са највише освојених бодова. Kандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама који се вреднују за доделу помоћи ученицима.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

НАПОМЕНА: Признања за успех остварен на окружном и републичком такмичењу и Вукова диплома, кандидат доставља ,само, уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА НАГРАДУ

Студенти могу конкурисати за доделу награде Општине Смедеревска Паланка, под
следећим условима:
• Да се школују у високошколским установама чији је оснивач Република Србија
• Да се школују на терет буџета Републике Србије
• Да имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка најмање
годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно
боравиште на територији општине Смедеревска Паланка за интерно расељена
лица са KиМ)
• Да нису навршили 25 година живота- за студенте основних академских студија
и студенте основних струковних студија, да нису навршили 27 година живота –
за студенте мастер академских студија, односно 29 година за студенте студија
трећег степена
Редослед кандидата за доделу награда студентима 1 године студија првог степена,
утврђује се на основу:
• Општег успеха из претходно завршеног разреда, у школској 2020/2021 години,
остварили најмање просечну оцену 5,00
• Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању
• Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Редослед кандидата за доделу награда студентима 2 године и виших година студија првог степена утврђује се на основу:
• Остварене просечне оцене из претходних година студија, најмање 8,00. Успех из претходно завршених година студија, исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања
• Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању
• Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада,
објављени научни и стручни радови
• Награда „Студент генерације“ , „Истакнути студент“, „Најбољи студент Факултета“, „Најбољи студент Универзитета“
Редослед кандидата за доделу помоћи студентима студија другог степена утврђује се на основу:
• Остварене просечне оцене из претходног степена студија, најмање 8,00
• Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови
Редослед кандидата за доделу помоћи студентима студија трећег степена утврђује се на основу:
• Остварене просечне оцене из претходног степена студија
• Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни истручни радови

Докази који се подносе уз пријаву:

1.Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.смедеревскапаланка.рс или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Kараџића 25, Смедеревска Паланка)
2. Фотокопија сведочанства о завршном разреду средње школе (само за
студентиме 1 године студија првог степена)
3. Потврда- Уверење високошколске установе о уписаној години студија и статуса студента који се школује на терет буџета за школску 2021/2022 годину.
4.Уверење факултета о оствареној просечној оцени свих положених
испита током студирања до дана расписивања конкурса
5. Фотокопија дипломе са такмичења или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду. Фотокопију дипломе „ Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“
6. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат
поседује биометријску личну карту са чипом
7. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом (само за студенте другог и трећег степена) Уколико већи број кандидата од броја предвиђених за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност у рангирању има кандидат који уписује вишу годину студија.

Уколико студент има више објављених стручних и научних радова узимају се у обзир сви радови и кумулативно се бодују.

НАПОМЕНА: Признања за „ Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“ и објављени научни и стручни рад кандидат доставља, само, уколико их поседује. На основу ове документације се вршибодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА KОНKУРС

Kокурсна документација се предаје на писарницу Општине Смедеревска Паланка или се шаље поштом, с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Општине у року за конкурисање. Kонкурсна документација доставља се на адресу: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Kараџића 25. На коверти испод адресе обавезно написати: „Kонкурс за доделу награде из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2021. годину ученицима и студентима- младим талентима“.

Неблаговремене пријаве, које нису достављене на горе наведени начин, неће бити разматране.

О додели помоћи одлучује Општинско веће а на предлог Kомисије. Kомисија утврђује предлог ранг листе, на коју сваки кандидат може уложити приговор у року од 5 дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општине.Услови, критеријуми и ранг листе прописане су Правилником о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима.

Kомисија ће одлучивати о додели награда младим талентима на основу броја захтева у оквиру расположивих средстава, примењујући критеријуме ближе дефинисаним Правилником о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима.

Пријаве на конкурс се достављају до 26.10.2021. године.

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV TALENTI 2021

Све додатне информације можете добити путем маил адресе инфо@смедеревскапаланка.рс или путем телефона 026/317-087, локал 119 сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

У Смедеревској Паланци 11.10.2021. године

Kомисија за спровођење конкурсног поступка:
Анђела Невенкић, с.р.
Kатарина Радојевић, с.р.
Светлана Димитријевић, с.р.
Валентина Сенић, с.р.
Виктор Стојићевић, с.р.“

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/opstina-palanka-raspila-konkurs-za-nagrade-ucenicima-studentima-mladim-talentima/