ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА ДО 80 %

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде расписала је Kонкурс за доделу средстава на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина у 2018. години, којим се, између осталог, утврђују нова инвестициона и друга улагања која обухватају ископ/бушење бунара у функцији наводњавања.

Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

 1. A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је:

 1. уписан у Регистар у активном статусу,
 2. уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој се треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Корисник средстава право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на један бунар.

В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 500.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен и потписан образац пријавe;
 2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на којој треба да се врши ископ/бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења Пријаве;
 3. Предрачун издат у 2018. години са роком важења од најмање 90 дана од дана подношења Пријаве Министарству, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);

            Напомена: Корисник средстава са којим Управа за пољопривредно земљиште закључи уговор о коришћењу средстава ће бити у обавези да достави коначан рачун који ће садржати спецификацију по врстама опреме и врстама радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну.

 1. Изјава пољопривредника оверена у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара;
 2. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања у смислу овог конкурса за ископ/бушење бунара у 2018. години су:

 • земљани радови који се изводе приликом ископа/бушења бунара.

Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 • улагање на катастарској парцели која није земљиште које се користи за пољопривредну    производњу,
 • плаћање ископа бунара путем лизинга, компензације и асигнације,
 • порези укључујући порез на додату вредност,
 • други радови, односно друга улагања приликом извођења радова на ископу/бушењу бунара,
 • трошкови који се односе на добијање сагласности за ископ/бушење бунара у складу са позитивним законским прописима и трошкови пратећих административних такси.

Д) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Изградња бунара се обавља на парцели која:
  • не налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 20 поена,
  • налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 50 поена.
 • Предрачунска цена дужног метра ископа/бушења бунара је:
 • до 6.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 50 поена,
 • већа од 6.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена.

Ђ)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018. године.

Петровић Снежана

Стручни сарадник за агроекономију

ПССС  Падинска Скела  

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/otvoren-konkurs-za-bespovratna-sredstva-za-busenje-bunara-do-80/