ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2018. години може да оствари:

1)   Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2)   Научноистраживачка организација,

3)   Установа,

4)  Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства за набавку нове опреме за наводњавање може да оствари ако је уписан у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност

В) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника право на средства за набавку нове опреме за наводњавање могу да остваре ако су уписани у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.

Научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт може да оствари право на средства ако је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је  основала Република Србија.

Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија.

Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Д) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;
 2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2018. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;
 3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац Kорисник средстава и наведено је његово име и презиме, односно његов назив, односно назив пословне банке код које је одобрен кредит оверен од стране банке или извод оверен од стране банке или оверена од стране банке потврда о извршеном налогу за пренос код безготовинског плаћања или,

б) налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив са фискалним исечком,

в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;

 1. Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве;
 2. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно оверена и потписана изјава продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;
 3. Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу;
 4. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве;
 5. 8. Доказ о упису у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре (доставља привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника);
 6. Доказ о разврставању (доставља привредно друштво);
 7. Одлука о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да су научноистраживачка организација или установа основане од стране Републике Србије
 8. Одлука Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда подноси научноистраживачка организација и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса (подноси научноистраживачка организација и то институт у области пољопривреде),
 9. Доказ да високошколска образовна установа има одобрен образовни програм у области пољопривреде,
 10. Решење о верификацији увидом у које може да се утврди за које подручје рада је основана средња стручна школа (подноси Установа у својству средње стручне школе у подручју рада пољопривреде коју је основала Република Србија),
 11. Високошколска установа доставља доказ о одобреном студијском програму у области пољопривреде.

Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4), редним бројевима 6) и 7) и редним бројем 9) се доставља у оригиналу или се достављају  оверене фотокопије ових докумената у складу са законом.

Ђ) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог конкурса  представља набавка нове опреме за наводњавање и то:

 • пумпе, агрегата за пумпу ( на дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара у функцији обезбеђивања воде за наводњавање и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање.
 • за изградњу бунара: бунарска цев/филтерска бунарска цев.

Е) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 • набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,
 • улагање у систем за наводњавање који се налази на катастарским парцелама од којих ни једна није земљиште које се користи за пољопривредну производњу.

Напомена: земљиште које се користи за пољопривредну производњу су њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и трстици.

Корисник средстава не може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање која није дефинисана у тачки Ђ) овог дела конкурса

Ж) ДУЖНОСТ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање дужан је да:

1) нову опрему за наводњавање користи у складу са предвиђеном наменом;

2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист, односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни лист;

3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате средстава.

Кoрисник средстава дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:

1) у случају неиспуњавања наведених обавеза;

2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;

3) на основу фалсификованих доказа који су у вези са предметом остваривања права на средства.

З) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:
 • до 1 хектара – 20 поена,
 • од 1,01 – 3 хектара – 40 поена,
 • већа од 3,01 хектара – 50 поена.
 • Подносилац пријаве:
 • Привредно друштво и предузетник – 20 поена,
 • Научноистраживачка организација и установа – 30 поена,
 • Физичко лице, удружење водокорисника и земљорадничка задруга – 50 поена.

И)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018. године.

Петровић Снежана

Стручни сарадник за агроекономију

ПССС Падинска Скела

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/otvoren-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-nabavku-opreme-za-navodnjavanje/