ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА ЋЕ ПРЕВОЗНИЦИ МОЋИ ДА ВОЗЕ ДЕЦУ НА ЕКСКУРЗИЈЕ

Министарство саобраћаја недавно је донело правилник којим се уређује обављање организованог превоза деце, а који ће се примењивати од 1. септембра 2019. године.

Аутобус који организвано вози децу у организацији школе, културно-уметничког друштва или спортског клуба:

1) поседује важећу регистрациону налепницу и Потврду о техничкој исправности возила која није старија од 30 дана;
2) поседује оригинал извода лиценце за превоз за аутобус у складу са прописом који уређује превоз путника у друмском саобраћају;
3) је обележен посебним знаком за организовани превоз деце у складу са прописом који уређује изглед и начин постављања посебног знака за обележавање возила којим се врши организовани превоз деце;
4) има исправне сигурносне појасеве за сва декларисана седишта;
5) има исправан уређај за загревање, хлађење и проветравање возила;
6) има сва седишта тапацирана;
7) има основни прибор за интервентно чишћење унутрашњости возила (канта, метла, кесе, итд.);
8) има сва обавештења и натписе унутар аутобуса (улаз, излаз, излаз у хитним случајевима и сл.) написане на начин који предвиђа закон којим се уређује службена употреба језика и писма;
9) има пролазе између седишта и око свих излаза увек слободне ради омогућавања брзог проласка у случају опасности.

Такође, аутобус мора имати предвиђен простор за смештај најмање једног апарата за гашење пожара са средством за гашење у еквивалентној количини 2 кг сувог праха, од којих један мора бити у близини возачевог седишта.

У аутобусу мора бити предвиђен простор за смештај опреме за пружање прве помоћи, с тим да у зависности од броја путника мора имати једну или две кутије прве помоћи.

Аутобус мора поседовати и осталу прописану опрему као што је резервни точак, троугао итд.

Аутобус не сме да крене уколико сва деца нису прописно везана сигурносним појасем.
Правилник дефинише и да аутобус вози возач који:
1) је психофизички способан да безбедно управља возилом;
2) поседује и носи са собом фотокопију лекарског уверења о способности за возача које није старије од годину дана;
3) најмање три године поседује важећу возачку дозволу одговарајуће категорије;
4) поседује доказе о активности возача за текући дан и претходних 28 дана којима се доказује да је прописно користио дневне и недељне одморе и најдуже време управљања возилом у последњих седам дана пре започињања превоза, као и да је пре започињања превоза користио дневни одмор у непрекидном трајању од најмање 11 часова;
5) поседује одговарајућу квалификациону картицу возача за обављање послова професионалног возача;
6) има важећи уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада или оверену фотокопију тих уговора за возача који је радно ангажован, у складу са прописом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају.

Приликом обављања организованог превоза деце потребно је да уз групу до 30 деце буде присутан најмање један групни пратилац у саобраћају, док је за групу већу од 30 деце потребно да буде присутно најмање два групна пратиоца.

Изузетно, ако се организовани превоз деце обавља као посебан линијски превоз или превоз за сопствене потребе који у смислу учесталости и превозног пута има карактеристике посебног линијског превоза, возач може преузети улогу групног пратиоца у саобраћају.

Групни пратиоци у саобраћају су дужни да обезбеде мир и дисциплину током вожње.

Приликом обављања организованог превоза деце ради реализације екскурзије, наставе у природи, излета, односно активности културно-уметничких друштава, спортских клубова и сл., организатор превоза најкасније у року од 48 часова пре отпочињања превоза обавештава надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка, броју ангажованих аутобуса, броју ангажованих возача аутобуса и броју пријављене деце и других лица која учествују у извођењу путовања.

Полицијски службеник врши контролу испуњености и алкотестирање возача непосредно пре отпочињања организованог превоза деце.

Ако полицијски службеник посумња на техничку исправност аутобуса, аутобус се упућује на контролни технички преглед, у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Ако полицијски службеник, приликом вршења контроле утврди да неки од услова није испуњен, организовани превоз деце неће започети до отклањања утврђених недостатака.

Извор: Нова економија

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/pod-kojim-uslovima-ce-prevoznici-moci-da-voze-decu-na-ekskurzije/