ПОРЕСКА УПРАВА СРБИЈЕ ОБЈАВИЛА ПОРЕСКИ КАЛЕНДАР ЗА ФЕБРУАР-ЕСТРАДИ РОК ЗА ПРИЈАВУ ПОНЕДЕЉАК

Close-up of unrecognizable accountant calculating company income and examining report. He using calculator to check financial data. Man working at table. Investment concept

Пореска управа Србије објавила је порески календар за фебруар, а први рок је већ у понедељак 5. фебруара. 

Тада истиче рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу.

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до петог у месецу за уговоре закључене у претходном месецу.

Пријаве се подносе на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

У понедељак такође истиче рок за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец.

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ.

Образац се доставља најкасније до петог у месецу за претходни месец, и то сваки месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу. Послодавци немају обавезу достављања других доказа уз сам образац извештаја, преноси Б92.

Како се наводи, 12. фебруара је рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец.

Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира на то да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза.

Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

Затим, 19. фебруара је рок за плаћање месечних аконтација пореза на приход од обављања самосталне делатности.

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

Такође, 19. фебруара је рок за плаћање месечних аконтација доприноса на приходе од самосталне делатности.

Предузетници који воде пословне књиге, плаћају месечну аконтацију доприноса у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетници који порез плаћају на паушално утврђени приход, месечну аконтацију доприноса плаћају у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

Исто, 19. фебруара је рок за плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.

Обвезници доприноса плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

Такође, 19. фебруара истиче рок за плаћање доприноса за пољопривреднике за први квартал 2018. године.

Обвезници доприноса су пољопривредници који плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Истог дана, 19. фебруара истиче рок за подношење пријаве за утврђивање доприноса за обавезно социјално осигурање и месечне аконтације за 2018. годину за самосталне уметнике.

Пријава за утврђивање обавеза доприноса за самосталне уметнике се подноси на обрасцу ППД-СУ.

Пријаву на обрасцу ППД-СУ самостални уметник подноси организационој јединици Пореске управе према месту свог пребивалишта, најкасније до 15. фебруара текуће године за утврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину и тромесечне аконтације доприноса за текућу годину, односно у року од 15 дана од дана стицања статуса самосталног уметника за утврђивање тромесечне аконтације доприноса до краја текуће године.

Такође, 19. фебруара је рок за плаћање доприноса за самосталне уметнике за први квартал 2018. године, као и рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ.

Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

Рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец такође је 19. фебруар.

Пореска пријава пореза на добит правних лица се подноси на обрасцу ПП ПДП. Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец.

Истог дана је и рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја јануара.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Такође, 19. фебруара је рок за подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

Из Пореске управе наводе да је 28. фебруар рок за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за претходни месец.

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Последњег дана фебруара је и рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

Танјуг

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/poreska-uprava-srbije-objavila-poreski-kalendar-za-februar-estradi-rok-za-prijavu-ponedeljak/