РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КОПАЊА БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

Управа за пољопривредно земљиште, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије расписује конкурс за ископ бунара у функцији наводњавања.

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 20.000.000 динара и у висини учешћа до 50% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је:

 1. уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу,
 2. уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој се ископава/буши бунар у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Корисник средстава право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву која се односи на један бунар.

В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 2.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен и потписан образац пријавe;
 2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за катастарску парцелу на којој се гради бунар не старији од 3 месеца;
 3. Предрачун издат у 2017. години са роком важења од најмање 90 дана, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);

Напомена: Корисници средстава са којима Управа за пољопривредно земљиште буде закључила уговор ће бити у обавези да доставе коначан рачун који ће садржати спецификацију по врстама опреме и врстама радова идентичну спецификацији достављеној на предрачуну.

4. Изјава пољопривредника оверена у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара.
5. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.

Д) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Изградња бунара се обавља на парцели која:

  • се не налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 20 поена;

  • се налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди- 50 поена,

 • Цена дужног метра ископа бунара је:

  • до 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 50 поена;

  • већа од 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена;

Ђ)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2017. године.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/raspisan-konkurs-za-sufinansiranje-kopanja-bunara-u-funkciji-navodnjavanja/