УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПАРКИНГ СЕРВИСА

Почетак наплате паркирања у Смедеревској Паланци је по обичају изазвао различите реакције, од оних који то подржавају, како би се колико толико уредило паркирање у граду, до оних који то негирају и траже потпору у закону, тј. тврде како општине немају право да наплаћују паркирање.

Како би уклонили недоумице, код оних који то желе, објављујемо шта каже Закон о комуналним делатностима, ко и под којим условима може обављати делатност наплате паркирања.

Закон о комуналним делатностима (даље: Закон) одређује да су комуналне делатности – делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, да су у питању делатности од општег интереса и да у њих спада и управљање јавним паркиралиштима.

Према Закону, управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Јединица локалне самоуправе, у складу са овим Законом, поред осталог, уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, односно уређује услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Сагласно Закону, комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.

Законом је уређено поверавање обављања комуналне делатности. Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе. Изузетно, комуналне делатности у склопу погребне делатности не поверавају се, већ их могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане услове. Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.

Законом је прописано уређивање међусобних односа вршилаца комуналне делатности и корисника услуга. Прописано је, између осталог, да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају. Одлука скупштине јединице локалне самоуправе, која прописује општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга непосредно се примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга као општи услови пословања.

Уредбом о класификацији делатности у оквиру сектора Н – Саобраћај и складиштење, области 52 Складиштење и пратеће активности у саобраћају, грана 52.1 Складиштење, група 52.10 Складиштење утврђено је да ова група не обухвата, између осталог, паркиралишта за моторна возила, дел. 52.21. Делатност 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају обухвата активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: рад објеката и опреме на терминалима, као што су железничке и аутобуске станице и станице за манипулисање теретом, управлјање железничком инфраструктуром (одржавање, организовање и регулисање железничког саобраћаја и обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре), пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др, као и мењање колосека (скретање) и ранжирање, вучу возила и помоћ на путу и претварање гаса у течност у сврху превоза.

Одлукама и решењима јединица локалне самоуправе, у складу са Законом, уређују се услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности одржавања јавних простора за паркирање (јавна паркиралишта), као и услови коришћења јавних паркиралишта на територији града/општине, те одређују општа паркиралишта на територији града/општине на којима се врши наплата паркирања, као и друга повезана питања. Примера ради, град Београд је ова питања уредио Одлуком о јавним паркиралиштима и Решењем о општим паркиралиштима.

Овим одлукама јединица локалне самоуправе предвиђено је да делатност јавног паркиралишта, односно послове управљања, коришћења и одржавања јавних паркиралишта на територији те јединице локалне самоуправе може обављати само јавно комунално предузеће, које је основано у те сврхе (нпр. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“) или, поред јавног комуналног предузећа, и привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, који испуњава услове за поверавање обављања ове делатности.

Следом изложеног, имајући у виду да је у питању комунална делатност и да је уређено ко може бити вршилац ове комуналне делатности, а посебно одредбу члана 9. ст. 2. и 3. Закона, из којих тумачењем помоћу „разлога супротности“ произлази да се све комуналне делатности, осим погребне делатности, обављају од стране јавног предузећа и/или као поверене комуналне делатности, те одређење вршиоца комуналне делатности јавног паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима у градским и општинским одлукама, произлази да делатност паркиралишта за моторна возила у склопу делатности 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају, односно јавног паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима, може да обавља јавно предузеће и/или привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, који испуњава прописане услове и коме је, у складу са законом, јединица локалне самоуправе поверила обављање ове делатности. Неопходни су одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе о поверавању обављања ове делатности и уговор о поверавању обављања ове делатности. Тиме ова делатност спада у тзв. регулисани режим (режим дозволе/концесије), што значи да је привредни субјекат који није јавно предузеће не може обављати ако му град/општина није поверила њено обављање. Да би привредни субјекат могао да обавља ову делатност, односно да би му она могла бити поверена, неопходно је да испуњава прописане просторне, техничке и безбедносне услове.

(„Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018)

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/uslovi-za-obavljanje-delatnosti-parking-servisa/

2 comments

  1. Molio bih pisca ovog teksta da dobri prouči zakon, jer na ovaj način sami dovodi čitaoce u zabludu. Proverite prvo šta zakon kaže šta je put i šta sve spada pod javni put. Drugo ko po zakonu ima pravi da put kao javnu površinu pretvori u komunalno zemljište u ovom slučaji parking mesto. Ako jr tačno ovo što jr napisamo a bez predhodne provere šta podrazumeva put kao javnd površina čemu onda naknada pri registraciji vozila za korišćenje puta kao javnr površine, što se odnosi na republičke a i opštinske takse. Ovo ovako kako jr premeto bez predhodnog ojšnjenja koje sam naveo je mogućr ali samo na površinama kojr su u vlasništvu opštine, što po zakonu o putevima nije koliko jr meni poznato. Sem ako sr zakpn nije i međuvremtnu pzomenio što nijr nemogućr i zemlji srbiji da svakp kroji kapu sebi kaki mu odgovara.

  2. Molio bih pisca ovog teksta da dobri prouči zakon, jer na ovaj način sami dovodi čitaoce u zabludu. Proverite prvo šta zakon kaže šta je put i šta sve spada pod javni put. Drugo ko po zakonu ima pravi da put kao javnu površinu pretvori u komunalno zemljište u ovom slučaji parking mesto. Ako jr tačno ovo što jr napisamo a bez predhodne provere šta podrazumeva put kao javnd površina čemu onda naknada pri registraciji vozila za korišćenje puta kao javnr površine, što se odnosi na republičke a i opštinske takse. Ovo ovako kako jr premeto bez predhodnog ojšnjenja koje sam naveo je mogućr ali samo na površinama kojr su u vlasništvu opštine, što po zakonu o putevima nije koliko jr meni poznato. Sem ako sr zakpn nije i međuvremtnu pzomenio što nijr nemogućr i zemlji srbiji da svakp kroji kapu sebi kaki mu odgovara.

Komentari su onemogućeni.