(ВИДЕО) ОБРАЗОВАЊЕМ НАЈМЛАЂИХ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ РОМА

Најављен почетак реализације пројекта „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“.

У Малој сали Скупштине општине Смедеревска Планка данас је одржана конференција за новинаре на којој је најављен почетак реализације пројекта „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“. Овај пројекат је део ширег програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који реализује Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.

Пројекат „Образовање најмлађих генерација као покретачка основа – ЕГАЛ против дискриминације“ реализује општина Смедеревска Паланка у сарадњи са организацијом ЦРРЗ Амаро дром.

Основни циљ је побољшање постигнућа ромске деце кроз омогућавање бољих услова у развоју учења, образовања и социјалне укључености у раном развоју за најмлађе генерације од три до седам година, повећано укључивање ромске деце у вртићима и основним школама, као и увећани капацитети локалних институција и развијање међусекторске сарадње и акције уско везане на решавању ромских питања.

– По први пут се у општини Смедеревска Паланка спроводи пројекат који је део ИПЕ 2016. Пројекат је од изузетног значаја за ромску заједницу, јер је фокусиран на области у којима је потребно остварити највећи напредак у образовању, запошљавању и антидискриминацији. Циљ пројекта општине Смедеревска Паланка је јачање положаја ромске популације у локалним заједницама, кроз имплементацију приоритетних националних, локалних и стратешких докумената.

Овим пројектом тежимо ка усавршавању ромске деце кроз омогућавање бољих услова у развоју учења, образовања и социјалне укључености.

Такође, морам да нагласим да је општина Смедеревска Паланка у 2019. Години у сарадњи са СКГО радила на пројекту Оперативни план и ЛАП за Роме.

Поред наведеног најављен је још један велики пројекат за изградњу стамбених објеката у коме ће бити укључено одељење за имовинско правне послове, рекао је на конференцији за новинаре финансијаки администратор пројекта, Милан Тркља.

За спровођење активности важно је учешће свих актера који могу својом партиципацијом допринети социјалној инклузији Рома и Ромкиња. Вредност пројекта је 64.000 евра и пројекат се имплементира од 4.септембра 2019 до 4.септембра 2020.

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

-Општина Смедеревска Паланка је показала да мисли на будућност деце , препознала умрежавање цивилних сектора и институција ради на развијању међусекторске сарадње која може допринети заједници , спремност општине да помаже заједници својим учешћем још једном доказала да је израђен Локални акциони план и оперативни план , да има локалне механизме педагошке асистенте, медијаторке и координаторе за ромска питања, да постоји Мобилни тим који ради на терену. Овом приликом желим да се захвалим Општини См .Паланка коју заступа Никола Вучен, на активној партиципацији у решавању проблема с којим се суочава ромска заједница, истакла је, поред осталог, координатор пројекта, Здравка Симић

Пројектом су предвиђене радионице за родитеље и за децу, повезивање са институцијама образовања, промоција културе и традиције ромске заједнице поводом значајних ромских празника.Предвиђене активности ће бити реализоване у циљу оснаживања ромских родитеља и деце, подстицања позитивне атмосфере у породици и у самој заједници у намери да се смањи дискриминација и побољша инклузија Рома у образовању и друштву.

Announced the start of the project „Education of the youngest generation as the driving base – EGAL against discrimination“. In the Small Hall of the Municipality of Smederevska Planka today held a press conference where he announced the beginning of implementation of the „Education of the youngest generation as the driving base – EGAL against discrimination“. 

This project is part of the program „Support to EU Roma Inclusion – empowering local communities for Roma Inclusion“, which is implemented by the Standing Conference of Towns and Municipalities, and funded by the European Union. The project „Education of the youngest generation as the driving base – EGAL Against Discrimination“ implemented by the municipality of Smederevska Palanka in cooperation with CRRZ Amaro Drom. 

The main objective is to improve the achievement of Roma children by providing better conditions for the development of learning, education and social inclusion in the early development of the youngest generation of three to seven years, increased inclusion of Roma children in kindergartens and primary schools, as well as increased capacity of local institutions and the development of cross-sectoral cooperation and actions closely related to addressing Roma issues. – For the first time in the municipality of Bela Palanka is implementing a project that is part of the IPE 2016.

The project is of great importance for the Roma community, because it is focused on the areas that need the greatest improvement in education, employment and anti-discrimination. The project aims municipality Smederevska Palanka is to strengthen the position of the Roma population in the local communities, through the implementation of priority national, local and strategic documents. With this project we strive for improvement of Roma children by providing better conditions for the development of learning, education and social inclusion. 

Also, I must emphasize that the municipality Smederevska Palanka in 2019 in cooperation with the SCTM worked on the project operational plan and LAP for Roma. In addition it announced another major project for the construction of residential buildings which will be included Department of Property and Legal Affairs, said at a press conference Finansijaki project administrator, Milan Trklja. For the implementation of the activities it is important that all stakeholders who can contribute to their participation to the social inclusion of Roma.

 The project is worth 64,000 euros and the project is implemented from 4 September 2019 to 4 September 2020. From 2000 to today, the European Union has donated more than 3.6 billion euros in Serbia. The funds were used to support the development, quality of life and reforms in the following spheres: civil protection, flood protection and flood relief, education, connectivity, environmental protection, health protection and consumer protection, culture, rule of law, local development, jobs and economic growth, public administration, migration, management of public funds, civil society and media, social inclusion , youth and sport. EU support is implemented through cooperation with the Government of the Republic of Serbia. 

The European Union has donated to Serbia for more development resources than all the other international donors together. Municipality of Smederevska Palanka found that thinking about the future of children, recognized the networking of civil sector and institutions working on the development of cross-sector cooperation that can contribute to the community, the willingness of the municipality to help the community by participating once again proved that it was made Local action plan and operational plan, that the local mechanisms of teaching assistants, mediators and coordinators for Roma issues, there is a mobile team working in the field. 

On this occasion, I want to thank the Municipality of Sm .Palanka represented by Nikola drawn, the active participation in solving the problems facing the Roma community, said, among other things, the project coordinator, Zdravkа Simic project provides workshops for parents and children to connect with educational institutions, promotion of culture and traditions of the Roma community on the occasion of significant Roma praznika.             Predviđene activities will be implemented in order to strengthen Roma parents and children, to encourage a positive atmosphere in the family and in just j community in order to reduce discrimination and improve Roma inclusion in education and society. that there is a mobile team working in the field. On this occasion, I want to thank the Municipality of Sm .Palanka represented by Nikola drawn, the active participation in solving the problems facing the Roma community, said, among other things, the project coordinator, Zdravkа Simic project provides workshops for parents and children to connect with educational institutions, promotion of culture and traditions of the Roma community on the occasion of significant Roma praznika.Predviđene activities will be implemented in order to strengthen Roma parents and children, to encourage a positive atmosphere in the family and in just j community in order to reduce discrimination and improve Roma inclusion in education and society. that there is a mobile team working in the field.

On this occasion, I want to thank the Municipality of Sm .Palanka represented by Nikola drawn, the active participation in solving the problems facing the Roma community, said, among other things, the project coordinator, Zdravko Simic project provides workshops for parents and children to connect with educational institutions, promotion of culture and traditions of the Roma community on the occasion of significant Roma praznika. Predviđene activities will be implemented in order to strengthen Roma parents and children, to encourage a positive atmosphere in the family and in just j community in order to reduce discrimination and improve Roma inclusion in education and society. on active participation in solving the problems facing the Roma community, said, among other things, the project coordinator, Zdravkа Simic project provides workshops for parents and children to connect with educational institutions, promotion of culture and traditions of the Roma community on the occasion of important Roma holidays.

Planned activities will be implemented in order to strengthen Roma parents and children, to encourage a positive atmosphere in the family and in the community in order to reduce discrimination and improve Roma inclusion on the cheek tion and society. on active participation in solving the problems facing the Roma community, said, among other things, the project coordinator, Zdravkа Simic project provides workshops for parents and children to connect with educational institutions, promotion of culture and traditions of the Roma community on the occasion of important Roma holidays. Planned activities will be implemented in order to strengthen Roma parents and children, to encourage a positive atmosphere in the family and in the community in order to reduce discrimination and improve Roma inclusion on the cheek tion and society.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://palankadanas.com/video-obrazovanjem-najmladjih-protiv-diskriminacije-roma/