ДРИ:СТОТИНЕ МИЛИОНА ДИНАРА ПОТРОШЕНО ЗА РАД КОМИСИЈА

DRIСтотине милиона динара пореских обвезника троши се на плаћање различитих комисиjа без jасних критериjума и контроле њиховог рада, показао jе извештаj о ревизиjи сврсисходности пословања о оправданости формирања комисиjа и других сталних и привремених радних тела у jавном сектору за 2014. годину.

Председник Државне ревизорске институциjе (ДРИ) Радослав Сретеновић рекао jе представљаjући извештаj да се у поступку те ревизиjе коjа jе спроведена од jула 2015. до маjа ове године, дошло до закључка да субjекти ревизиjе не воде jединствене и свеобухватне евиденциjе о комисиjама jер достављени подаци о формираним и плаћеним комисиjама не одговараjу утврђеном стању.

Представници ДРи истичу и да достављени подаци 11 од 14 субjеката ревизиjе о формираним и плаћеним комисиjама за 2014. годину не одговараjу утврђеном стању.Ревизиjом jе утврђено да jе током 2014. формирано 6.860 комисиjа и других сталних и привремених радних тела од чега jе члановима 2.610 комисиjа (38 одсто) исплаћена накнада у укупном износу од 904,6 милиона динара.

Њавећи износ накнада исплаћен jе у локалним самоуправама – 507 милиона, док jе у министарствима исплаћено око 304 милиона динара.Просечно jе по члану Kомисиjе у 2014. години исплаћено 53.683 динара, а просечно jе за сваку седницу одржану код комисиjа са накнадама члановима исплаћено 47.481 динара. У тоj години одржано jе више од 27.500 седница.

Сретеновић jе рекао да jе ревизиjа сврсисходности показала и да оснивачи у великоj мери нису комисиjама дефинисали рок завршетка посла па неке раде годинама, нити и начин извештавања , а постоjе случаjеви када нису дефинисани ни циљ ни задатак рада комисиjа.

Представници ДРИ представљаjући резултате ревизиjе навели су и да не постоjе или нису jасно дефинисани критериjуми за оснивање комисиjа, броj чланова и висину накнада за рад у њима, што ствара ризик од прекомерног трошења средстава.Tакође, установљено jе да се у наjвећоj мери рад комисиjа преклапа са редовним пословима органа.Налази ревизиjе коjи поткрепљуjу оваj закључак су да руководици органа формираjу комисиjе за обављање истих или слицних послова коjи су у изворноj надлежности субjеката ревизиjе због чега се исти или сличан посао два пута плаћа.

Tо практично значи да чланови комисjе примаjу плату за редован рад и остваруjу накнаду за рад у комисиjама.Често се дешава и да различити органи субjеката ревизиjе формираjу две комисиjе са сличним или истим задатком, речено jе на конференциjи.Представници ДРИ кажу и да су руководициоци субjеката ревизиjе наводили различите мотиве за ангажовање запослених у комиисjама, а као jедан од разлога jе да запосленима омогуће додатна примања jер су плате на локалу ниже него на републичком нивоу.

Ревизиjа сврсисходности jе показала и да руководиоци у наjвећоj мери не преиспитуjу оправданост постоjања и сврсисходност рада комисиjа што за последицу има велики броj  комисиjа и значаjна средства коjа се издваjаjу за њихов рад, каже Сретеновић.ДРИ jе након спроведене ревизиjе о оправданости формирања комисиjа и других сталних и привремених радних тела у jавном сектору у циљу унапређења система оснивања и рада комисиjа предложила Влади Србиjе да утврди и преипита броj сталних радних тела, броj чланова, право на накнаду и нормативно уреди ову област.

Tакође jе ДРи препоручила и да утврди мерила, критериjуме за висину накнаде за рад председника и чланова комисиjа, као и других привремених радних тела у jавном сектору.Представници ДРи наводе да би влада требало да обавеже кориснике jавних средстава да на транспарентан начин извештаваjу и обелодањуjу податке сталних и привремених радних тела, чланова, начин плаћања и висину накнаде по члану.

Субjектима ревизиjе ДРИ jе наложила да успоставе jединствене и свеобухватне евиденциjе о комисjама , да преиспитаjу оправданост формираних комисиjа и других радних тела и потребу осниовања нових, као и потребу плаћања и висину накнада за рад у комисиjама.Tакође би приликом основања комисиjа и других радних тела jасно требало да дефинишу циљ, задатак и броj чланова, рок извршења задатака, висину накнаде.

Врховни државни ревизор Светлана Tома Aнокић навела jе неке од примера рада комисиjа, а jедна од њих Kомисиjу за израду грађанског законика, коjа како jе навела, нема дефинисан рок рада, чланови те комисиjе се плаћаjу на месечном нивоу и раде тако већ десет година.За рад те комисиjе од 2006. године до сада потрошено jе 134 милиона динара, а тек су формирали први преднацрт тог законика, рекла jе Aнокић.

Говорећи о претходне две спроведене ревизиjе сврсисходности. представници ДРИ кажу да се у периоду од три до пет година треба пратити спровођење датих препорука.У току jе четврта ревизиjа сврсисходности о сопственим приходима директних и индиректних корисника буџетских средстава коjа ће бити зваршена у новембру.
 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d0%b4%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%be/