УПРАВНИ СУД ДОНЕО ОДЛУКУ О ПОНАВЉАЊУ ИЗБОРА У ПОЧЕВИЦИ

BIRACKE KUT KUSADAKУправни суд је донео одлуку да се избори на изборном месту бр 17 у Кусатку понове због неправилности на овом бирачком месту. Образложење суда можете прочитати у целости у наставку.

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Стева Ђурановића, председника већа, Гордане Гајић Салзбергер и Руже Урошевић, чланова већа, са судским саветником Мајом Панић, као записничарем, одлучујући о жалби М. П., кандидата за одборника проглашене листе Коалиција “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ из Смедеревске Паланке, …, изјављеној против решења Изборне комисије општине Смедеревска Паланка број: 013-36/2016-02/2, донетог на седници одржаној дана 26.04.2016. године, у предмету заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 05.05.2016. године, у 12,15 часова, донео је

П Р Е С У Д У

Жалба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Ожалбеним решењем, у ставу I диспозитива, усвојен је приговор подносиоца изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Д. Ј., З. Б., изјављен због неправилности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине и поништавају се избори на бирачком месту 17 – ОШ “Брана Јевтић“ – Почевица у општини Смедеревска Паланка, а ставом II диспозитива одређено је да ће се поновни избори одржати у законом прописаном року, о чему ће Изборна комисија донети посебну одлуку. У жалби поднетој Управном суду непосредно, дана 27.04.2016. године у 19,40 часова, жалилац оспорава решење Општинске изборне комисије, и то: због непотпуно и нетачно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и осталих разлога које закон предвиђа као разлог за изјављивање жалбе.

У жалби истиче да је бирачки одбор за бирачко место 17 у ОШ “Брана Јевтић“ – Почевица у Кусатку, Смедеревска Паланка, у свему поступио у складу са одредбама члана 56. и 67. Закона о избору народних посланика, јер је бирачко место отворено у 07,00 часова и исто затворено у 20,00 часова, да је извршена провера гласачке кутије пре почетка гласања на тај начин што је контролни лист убачн у гласачку кутију, потписан и оверен од стране првог гласача и чланова бирачког одбора уприсуству првог бирача, након чега је гласачка кутија запечаћена, што је унето у записник. Наводи да је након затварања бирачког места прво проверено и јавно показано присуство потписаног контролног листа, да је у току рада

Општинска изборна комисија, између осталог, извршила увид у изборни материјал са бирачког места бр. 17. Даље наводи да је Изборна комисија општине Смедеревска Паланка недвосмислено констатовала да се у изборном материјалу за бирачко место бр. 17 ОШ “Брана Јевтић“ – Почевица у Кусатку, налази контролни листић, да је исти потписан од стране првог бирача, да је први бирач уписан под редним бројем 531 у изводу из бирачког списка за бирачко место бр. 17 ОШ “Брана Јевтић“ – Почевица у Кусатку, општина Смедеревска Паланка. Даље наводи да је у погледу присуства Р. С. (у жалби погрешно означена као С.) на бирачком месту 17, чињенично стање непотпуно и нетачно утврђено и да је погрешно примењено материјално право. Наводи да је председник бирачког одбора бирачког места бр. 17, у тренутку сазнања да Р. С. нема решење за замену, исту обавестио о томе и удаљио је са бирачког места нешто после 11,00 часова, тако да присуство Р. С. у временском интервалу од почетка гласања на овом бирачком месту, до њеног удаљавања са истог, не представља битну повреду изборног поступка, јер је временски интервал њеног присуства на бирачком месту много краћи у односу на временски период до затварања бирачког места те иста није могла утицати на ток гласања на бирачком месту бр. 17.

Осим тога, чињеница да је Р. С. потписала контролни лист, по мишљењу жалиоца, такође не представља битну повреду изборног поступка, са разлога што је контролни листић потписан од стране осталих чланова бирачког одбора који су имали решења за чланове бирачког одбора. Сматра да би битна повреда поступка која би била од утицаја на даљи ток избора било да је само Р. С. потписала контролни листић, без потписа других чланова бирачког одбора. Са наведених разлога сматра да разлози које је

Изборна комисија општине општине Смедеревска Паланка навела у ожалбеном решењу не представља битне повреде изборног поступка, те као такве нису ни апсолутни разлозог за поништавање, односно понављање избора на бирачком месту бр. 17 у Кусатку и предлаже да суд усвоји жалбу и поништи решење од 27.04.2016. године. Налазећи да поднета жалба садржи недостатке који спречавају рад суда у овој изборној ствари,

Управни суд је решењем 16 Уж 241/16 од 28.04.2016. године наложио П. М. да одмах, а најдаље у року од три сата од пријема овог решења, уреди жалбу тако што ће се прецизно изјаснити ко подноси жалбу: Листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ или Општински одбор Српске напредне странке Смедеревска Паланка или П. М., по овлашћењу Српске напредне странке од 07.03.2016. године, достављеном уз жалбу, уз упозорење да ће у случају непоступања по овом решењу у остављеном року, жалба бити одбачена, сагласно члану 25. Закона о управним споровима.

Поступајући по наведеном решењу суда, П. М. је 04.05.2016. године у 17,00 часова доставио Управном суду поднесак у коме се изјаснио да је подносилац жалбе П. М., кандидат за одборника проглашене листе Коалиција “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“. Управни суд је уз допис 16 Уж 241/16 од 27.04.2016. године, доставио Изборној комисији општине Смедеревска Паланка жалбу жалиоца, са налогом да суду достави одоговор на поднету жалбу, као и списе предмета означене у наведеном допису. Поступајући по налогу Управног суда Изборна комисија општине Смедеревска Паланка доставила је Управном суду одговор на жалбу и списе предмета дана 28.04.2016. 16 Уж. 241/16 3 године у 15,03 часова.

У одговору на жалбу Изборна комисија оспорила је жалбу у целости остајући у свему при разлозима из образложења ожалбеног решења. Предложила је да се жалбу одбије као неоснована. Поступајући по поднетој жалби, на основу одредбе члана 54. став 1. и 3. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”,бр. 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/11),

Управни суд је оценио да је иста благовремена, будући да је поднета 27.04.2016.године у 19,40 часова (будући да је у записнику седница Изборне комисије општине Смедеревска Паланка констатовано да је седница почела рад у 18,00 часова, дана 26.04.2016.године). Одлучујући о поднетој жалби као благовременој, допуштеној и изјављеној од стране овлашћеног лица, оценом навода истакнутих у жалби, одговора на жалбу и списе предмета ове управне ствари, Управни суд је нашао да жалба није основана. Из ожалбеног решења и стања у списима предмета произлази да је Изборна комисија општине Смедеревска Паланка на седници одржаној дана 26.04.2016. године ожалбеним решењем усвојила приговор подносиоца Изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ- Д. Ј., З. Б., изјављен због неправилности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине и поништила изборе на бирачком месту 17-ОШ “Брана Јевтић” – Почевица у општини Смедеревска Паланка. Ово са разлога што је, у поступку по приговору, Изборна комисија општине Смедеревска Паланка на основу изјаве узете од С. ( Ж.) М. из Кусатка, првог бирача на наведеном бирачком месту, као и од чланова бирачког одбора М. Н., С. Р., Ј. Б., М. Л., С. Д., Н. Ж., С. М., Ј. И., М. М., Ј. Б. и С. З. и на основу увида у целокупан изборни материјал са бирачког места 17 ОШ “Брана Јевтић”- Почевица, утврдила да се у материјалу налази потписани контролни лист, да је потписан од стране С. М., као првог бирача, који је уписан под редним бројем … у изводу из бирачког списка, да је контролни лист потписан од стране чланова бирачког одбора, сем под редним бројем 2. Под редним бројем 2 контролни лист је потписала Р. С., која није члан бирачког одбора на бирачком месту 17 – ОШ “Брана Јевтић”-Почевица.

Осим наведеног утврђено је да је у записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласова и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка под редним бројем 1а, уписана примедба да је Р. С., пошто је утврђено да није члан бирачког одбора на овом бирачком месту удаљена са бирачког места и да то није утицало на гласање, а такође је констатовано и да је записник о раду бирачког одбора потписан од већине чланова бирачког одбора. На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредбе члана 58. став 4. и одредбе члана 67. став 1. Закона о избору народних посланика,

Општинска изборна комисија општине Смедеревска Паланка је усвојила приговор и поништила изборе на бирачкокм месту 17 ОШ “Брана Јевтић” Почевица у Кусатку. Одредбом члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011) прописано је да се одредбе Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 85/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) о бирачким списковима, о изборном материјалу, именовању у изборне комисије и бирачке одборе, бирачким местима, о обавештавању грађана о предложеним кандидатима, о забрани трајања изборне пропаганде и објављивању претходних резултата или процене резултата избора, гласању, утврђивању и објављивању резултата избора, неплаћању пореза и доприноса за средства која се исплаћују као накнада за рад лица у органима за спровођење избора и казнама, сходно се примењују на избор одборника, ако овим законом није другачије одређено. 16 Уж. 241/16 4 Одредбом члана 58. ст. 4. Закона о избору народних посланика прописано је да је забрањено задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са спровођењем избора која су утврђена овим законом. Одредбом члана 67. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000,…36/2011) прописано је да бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача који први дође на бирачко место. Резултат контроле уписује се у контролни лист, који потписују чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место. Полазећи од стања у списима предмета ове изборне ствари, разлога датих у образложењу ожалбеног решења и наведених прописа, правилно је, по оцени Управног суда, одлучила Изборна комисија општине Смедеревска Паланка, када је усвојила приговор подносиоца изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Д. Ј., З. Б., изјављен због неправилности у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине, и поништила изборе на бирачком месту 17 – ОШ “Брана Јевтић” Почевица, у општини Смедеревска Паланка. Ово са разлога што је код потписивања контролног листића, у раду бирачког одбора, учествовало лице које није било његов члан. Наиме, увидом у достављене списе предмета у којима се налази и оригинал контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, утврђује се да је контролни лист, под редним бројем 2, у својству члана бирачког одбора на бирачком месту 17- ОШ “Брана Јевтић” – Почевица, Кусадак, Смедеревска Паланка, потписала Р. С. која није била одређена за члана бирачког одбора на начин прописан законом (а што међу странкама и није било спорно). Код оваквог стања ствари, очигледно је да контролни лист за проверу исправности гласачке кутије на бирачком месту 17 – ОШ “Брана Јевтић” – Почевица, Кусадак у Смедеревској Паланци садржи неправилности јер је исти потписан од стране лица које није именовано за члана бирачког одбора на бирачком месту бр. 17 и као такво није могло да потпише контролни лист.

Ово са разлога што, сходно одредбама члана 67. став 1. Закона о избору народних посланика који се примењује и на локалне изборе, контролни лист потписују само први бирач и чланови бирачког одбора. Стога, поступање супротно наведеном и по налажењу Управног суда представља повреду члана 67. став 1. и члана 58. став 4. Закона о избору народних посланика, пошто је у раду бирачког одбора приликом потписивања контролног листа за проверу исправности гласачке кутије учествовала и Р. С. која није члан бирачког одбора и која није имала никаква права и дужности у вези са спровођењем избора. Имајући у виду овакво чињенично стање, правилно је одлучила Изборна комисија општине Смедеревска Паланка, када је, на основу чл. 50. став 1. и 2. Закона о локалним изборима, поништила изборе на бирачком месту 17, у општини Смедеревска Паланка, ОШ “Брана Јевтић” – Почевица, Кусадак, правилно налазећи да је дошло до повреде одредбе чл. 67. став 1. и чл. 58. став 4. Закона о избору народних посланика, која се у спровођењу локалних избора, сходно примењује на основу одредбе члана 58. Закона о локалним изборима. Приликом одлучивања, суд је имао у виду да је у уводу ожалбеног решења 16 Уж. 241/16 5 наведено да је исто донето на седници Изборне комисије одржаној дана 26.04.2016. године, док је на крају решења, испод поуке о правном средству и означавања броја донетог решења, наведен датум 27.04.2016. године (а који датум је означен и од стране подносиоца жалбе), па налази да је ово без утицаја на доношење другачије одлуке, будући да је очигледна грешка у куцању, јер је Изборна комисија, уз одговор на жалбу, са списима предмета доставила и записник из кога несумњиво произлази да је седница изборне комисије на којој је донето ожалбено решење одржана дана 26.04.2016. године.

Са наведених разлога, Управни суд је на основу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима и сходном применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву ове пресуде. При одлучивању, суд је имао у виду поднесак подносиоца изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ од 28.04.2016. године, означен као одговор на жалбу заинтересованог лица, али је нашао да је без утицаја на другачије одлучивање у овој правној ствари. Ово са разлога што у изборном спору, због природе заштите изборног права није примерена сходна примена одредаба Закона о управним споровима које се односе на заинтересовано лице. ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ дана 05.05.2016. године у 12,15 часова, 16 Уж. 241/16

Записничар Председник већа-судија Маја Панић,с.р. Стево Ђурановић,с.р. За тачност отправка Управитељ писарнице Дејан Ђурић

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%83-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b0%d1%9a%d1%83-%d0%b8/

20 comments

Preskočiti na obrazac za komentare

  • Mima on 07/05/2016 at 23:06

  Gadi mi se vise zuto crvena garnitura,sramota me je gde zivim,na sta ovaj grad vise lici. Ne mogu da verujem kakvi su to ljigavci,koji nemaju vise mere. Nece im uspeti nista od onog sto su naumili!

  • Palancanka on 07/05/2016 at 21:42

  Samo neka se zapitaju gradjani Palanke ,a sada akcenat bacam na ljude koji ce morati ponovo glasati ,kave su sve kombinacije pravili ovi iz Opstine posto su i ovo bas skockali . Novac im je miliji od svega ,fotelje vole vise od majke rodjene .

   • Sara on 07/05/2016 at 23:11

   Znaju da ih ceka zatvor ako odu iz tih fotelja i zato se grcevito bore da u njima ostanu….Ali, nece jos dugo!

   • Mina on 07/05/2016 at 23:15

   Narodu nisu bitne fotelje, bitno je da ne bude vise nestasice vode, da imamo ulicnu rasvetu, ali izgleda da ovima u nasoj opstini to nije bitno….

  • Sonja on 07/05/2016 at 21:17

  Ovakva ekipa prevaranata je godinama u talu, normalno je da se ne daju, u pitanju je opstanak ili odlazak u zatvor.SNS kad bude usao u opstinu, verovatno ce mini bus da ih vozi u Požarevac. Metoda prepisana sa drzavnog nivoa, da glasaju za druge liste da bi sa njima istrgovali i ostali na vlasti je samar narodu, Zasto smo onda glasali, napravili ogromne troskove kad se ne postuje volja glasaca nego Kena steluje sebi vecinu? Dno je dno, ako je ovaj narod iz Kusatka glup pa se proda i ostavi ga svima nama na grbaci, onda nemam reci.

  • Sasa on 07/05/2016 at 20:28

  Ako je SNS dobar velikom delu Srbije, bice dobar i koristan Palanci i njenim gradjanima u to ne treba da sumnjamo.

  • ana on 07/05/2016 at 20:25

  Sad je sve na glasačima Počevice. I listić i olovka i po mogućstvu čista savest.

   • Marija on 07/05/2016 at 21:19

   Da li je Pocevica savesna ili je placena pitanje je sad?A znamo kako to majstor Kena radi i ucitelj mu Djura. Da su ljudi pametni da ne dozvole ovo majmunisanje,izbori su gotovi 24.04. Ovo je kalkulisanje i spasavanje lopova u foteljama.

  • petka on 07/05/2016 at 20:08

  Očekivano. Ne napustaju se fotelje drage volje.Zato nek birači doooooobro razmisle da li ce Palanka ostati oovakva kakva je ili ćemo dati sansu SNS-u da pokaže kako može ,koliko može i šta možei da se promeni u Palanci. A MOŽE!

  • AlekSP on 07/05/2016 at 19:11

  Volju glasača time nećete da promenite. Izazivate revolt, a time i još veći poraz. Prosto je, kakva akcija – takva reakcija!

  • Aleksa on 07/05/2016 at 18:29

  Sta se drugo moglo ocekivati od vlasti na celu sa Ds-om i SPS-om, Samo generisanje problema i muvarenje. Dokle bre ljudi vise.! KAd pogledam gde zivim, i ko me predstavlja, Kena, Djura, Pera, Zivko, jaoo majko….. NAjureniste utuvite to u glavu!

   • Branka on 07/05/2016 at 21:11

   Klasična trgovina na izborima.Obmanjivanje naroda.Ljudi su glasali za SNS a sada im treba poturiti pricu kako su ostali dobri da bez njih vlast ne moze da funkcionose. Sustina je sto ce Kena i ostali razbojnici da izgube mogucnost da kradu i zivi na nasim ledjima.Zato ne biraju sredstva kako da ostanu, prete, nude novac,sad su im Dveri dobre, njihovi prirodni neprijatelji koje na okupu ne moze ni novac da održi.Podvala zvana Kusadak 17.

    • Kusacani on 07/05/2016 at 22:00

    Jasno je nama o cemu se ovde radi. Budite su gurni da će biti „ni po babu, ni po stričevima „već po pravdi i za dobro svih nas i Vas.Da se nešto promeni i pokrene.

  • Glasaj Pametno on 07/05/2016 at 16:03

  Nikada nije valjalo kad neka stranka ili koalicija ima apsolutnu većinu (kao što su imali Milošević, DOS ili sada kolaicija stranaka oko SNS).

  Pamet u glavu glasači u Počevici pa glasajte da i SPO-DSS i DVERI u Sm. Palanci pređu cenzus! I jednima i drugima bi trebalo oko 100 glasova! Što više različitih stranaka u Skupštini, to kvalitetnija vlast i raspodela moći! Čak iako obe stranke uđu, koalicija oko SNS će imati apsolutnu većinu ali svega za jedan glas, pa će valjda SNS biti na oprezu šta radi jer ako rade loše napustiće ih ili Treća Srbija ili PUPS ili Levica Srbije!

  Ne rasipajte glasove na stranke i grupe građana koje sigurno ne prelaze cenzus kao što su SDS, LDP, Vlada Omladinac i slične! Na ponovljenim izborima su se glasači okupili oko Dveri-DSS i pomogli im da pređu cenzus. Tako bi trebalo da bude i u našoj Palanci!

   • Mario on 07/05/2016 at 18:58

   Ocigledno nemas pojma o cemu govoris, ili si stranacki aktivista na strani tih kojoe zastupas. Ocigledno bi da gledas Kenu kao predsednika opstine, djurica kao predsednika skusptine, Peru, Zivka, i svu onu ekipu koja nas unistila. KAko mozes tako plitkoumno da razmisljas, da molis za glasove.

   No sve je jasno is a ovim moljakanjem…Privilegije koje nudi Kenjoslav su zaista mnogo bolje, sto da svima bude bolje kad moze tebi – „Glasaj PAmetno„ !

  • Tanja on 07/05/2016 at 15:25

  Нека слободно раде како би добили на времену за куповину мандата.Нажаост,никако да схвате да о томе могу само да сањају.Нову гарнитуру чека огроман рад,а ко не буде радио,одмах ће добити замену.О продаји мандата нема времена да мисли,нити сме…то је већ унапред дефинисано.А и ред је да више напусте фотеље,осим ако више воле да их народ „изведе“.

  • brazilac on 07/05/2016 at 14:14

  Ljudi varate pa onda se bunite kad sud donese pravicnu odluku..

   • Tanja on 07/05/2016 at 17:28

   Боље се информиши о разлогу поништења избора.Гласачки листићи су били исправни!

  • Večera on 07/05/2016 at 11:18

  Trebalo je ovo palančanima.Konačno će mo znati ko ima VERU, a ko se PRODAJE za VEČERU.S obzirom da su i kumove ubijali ishod je zagarantovan.Slađa je večera.

  • Milo on 07/05/2016 at 11:18

  Sramota za državu sa ovakvim sudijama koji donose ovakva rešenja i obrazloženja samo je falio član zakona začin C pa da ukusno zakuvaju.

Komentari su onemogućeni.