ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ XII (ДВАНАЕСТОЈ) СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

milic XII (дванаеста)  седница Општинског већа Општине Смедеревска Паланка одржана је 25. новембра 2016. године у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка  са    почетком у 15.00 сати.

На овој седници:  

   Разматран је Извештај  о извршењу буџета Општине Смедеревска Паланка за период 01.01. – 30.09.2016. године који ће бити достављен  на усвајање одборницима Скупштине општине Смедеревска Паланка.

      Утврђен је предлог Ребаланса  буџета Општине Смедеревска Паланка за 2016. годину, са напоменом да је ово први ребаланс буџета у овој години и  да ће бити упућен на усвајање одборницима Скупштине општине Смедеревска Паланка на седници заказаној за 02.12.2016. године. С тим у вези, било је неопходно да Јавна предузећа  и установе ускладе своје Планове и Програме по питању средстава  предвиђених ребалансом, па  је у том смислу Општинско веће прихватило  предлоге  за измене и допуне тих  Планова и Програма који ће бити достављени Скупштини  ради давања сагласности.

          Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усаглашавању рада Центра за социјални рад са Законом о јавним службама, реч је о усаглашавању  Одлуке са Законом о социјалној заштити донетим  2011. године који је на другачији начин регулисана материја  социјалне заштите,  а о предлогу Одлуке изјасниће се одборници Скупштине општине.

          Због чињенице  да Закон о социјалној заштити из 2011. године доноси значајне измене у области социјалне заштите  а пре свега у области права и услуга социјалне заштите, као и начина за њихово остваривање, утврђен  је и предлог Одлуке о правима и услугама из области социјалне заштите на територији Општине Смедеревска Паланка којим се прописује између осталог и начин остваривања права и јасно одређује надлежност појединих органа за предузимање одређених радњи и доношење појединих аката. О предлогу Одлуке одборници Скупштине општине ће се изјашњавати на седници заказаној за 02.12. 2016. године.

          Имајући у виду одредбе Закона о спорту и наводе Државне ревизорске институције и Министарства финансија, као и одредбе Закона о јавним служба којим је прописано да Установа може бити укинута с тим што поступак за укидање покреће Оснивач или орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Установе,  стекли су се услови за доношење Одлуке о укидању Спортске организације Градски фудбалски клуб «Јасеница 1911». Укидање Установе спровешће се путем редовне ликвидације у складу са Законом о привредним друштвима, а о предлогу Одлуке одлучиваће одборници Скупштине општине.

         Новим Законом о јавним предузећима из 2015. године предвиђене су новине по питању избора директора предузећа, затим начина и услова за измене Програма пословања, по питању финансирања из буџета Општине, коришћења  субвенција из буџета, па је у том смислу било неопходно да се оснивачка акта Јавних предузећа усагласе са новим законским одредбама.  Имајући у виду ову чињеницу Општинско веће је утврдило предлог Одлука о промени Оснивачких аката за ЈП «Паланка», ЈКП «Водовод», ЈП «Паланка развој» ЈКП «Општинска гробља Смедеревска Паланка» и ЈКП «Пијаце, зеленило и чистоћа», а о овим предлозима изјасниће се одборници Скупштине општине.

          У складу са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи («Службени гласник РС» број 146/14),  Општинско веће је утврдило економску цену боравка деце у Предшколској установи «Чика Јова Змај» за 2016. годину у износу од 23.041,90 динара по детету на месечном нивоу, што ако се узме у обзир да је учешће корисника услуга у овој цени 20% од утврђене економске цене, она износи 4.608,38 динара на месечном нивоу, док за припремни предшколски програм у трајању од 11 часова, цена износи 4.092,98 динара на месечном нивоу што је 20% од утврђене економске цене од 20.464,89 динара.

О предложеним ценама одлучиваће Скупштина општине Смедеревска Паланка.

          У складу са Законом о јавним предузећима,  ЈКП «Пијаце, зеленило и чистоћа и ЈП «Паланка» доставиле су Програм коришћења субвенција за 2016. годину из буџета  Општине Смедеревска Паланка, а ЈКП «Водовод» измене тог Програма на који је Скупштина дала сагласност на једној од претходних седница.

Наведени предлози ће бити упућени  Скупштини  ради давања сагласности

          Општинско веће је усвојило Извештај Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за 2015. годину који обухвата извештај свих организационих јединица, односно Одељења и Служби које су актом о унутрашњој организацији и систематизацији и Одлуком о Општинској управи предвиђене као уже целине у оквиру Општинске управе која функционише као јединствен орган.

          Имајући у виду одредбе Закона о порезима на имовину, Општинско веће је донело Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Смедеревска Паланка која ће се примењивати од 01. јануара 2017. године а износи су различити у зависности од врсте непокретности и зоне у којој се непокретност налази.

          Усвојен је Извештај  Општинске управе Општине Смедеревска Паланка о оствареним приходима за наплату накнаде за добијање дозволе за рад у дане Крстовданског вашара 2016. године, док ће Извештај ЈКП «Пијаце» зеленило и чистоћа» бити разматран на наредној седници Општинског већа, након појашњења појединих ставки по Закључку Општинског већа.

          Промењени су чланови Комисије за процену вредности  здравих  стабала  у Општини Смедеревска Паланка  и усвојен Извештај садашње Комисије о санирању штете од корена стабала у улици Кнеза Милоша.

          Разматрана је жалба на решење саобраћајне инспекције везано за сечу растиња поред пута у Баничини која је усвојена и у том смислу је поништено решење саобраћајне инспекције и предмет враћен првостепеном органу на поновно одлучивање.

          Узимајући у обзир тренутно стање у буџету Општине Смедеревска Паланка, одобрена је новчана помоћ за поједина Удружења и грађане.

         Имајући у виду чињеницу  да се очекују значајна финансијска средства из Канцеларије за управљање  јавним улагањима за адаптацију и санацију  Опште болнице «Стефан Високи», закључено је да се из буџета Општине обезбеде средства за израду  идејног пројекта  за наведене радове у износу од 6.000.000,00 динара.

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                      Општинског већа

                                                                Општине Смедеревска Паланка

                                                                                               Петар Милић

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/izvestaj-o-odrzanoj-xii-dvanaestoj-sednici-opstinskog-veca-opstine-smederevska-palanka/