ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ЖЕНАМА НА СЕЛУ

С обзиром на то да жене које живе у сеоским подручјима чине једну од најрањивијих група у погледуједнаких могућности остваривања људских права у свим областима јавног и приватног живота, од могућности да равноправно учествују на позицијама моћи и одлучивања у држави, заједници и породици, до приступа здравственим, образовним, социјалним и другим услугама, финансијама и другим ресурсима и наслеђивања газдинстава и друге имовине, општи циљ овог јавног конкурса односи се на побољшање економског положаја и статуса жена на селу.

Под удружењем се, у смислу овог Конкурса, подразумева добровољна, невладина и недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања или унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом и законом и која је уписана у регистар надлежног органа, у складу са законом.

Предмет Конкурса је додела финансијских средстава за подршку пројектима удружења у области економског оснаживања жена на селу, које спроводе удружења и који су од јавног интереса.

Под пројектом од јавног интереса сматрају се пројекти у којима се искључиво и непосредно следе јавне потребе и који су усмерени на остваривање општекорисног циља за локалну или ширу заједницу.

Предложени пројекaт треба да буде усклађен са циљем конкурса и јавним политикама (стратешким, односно другим документима јавних политика) у тематској области у којој се пројекат реализује.

Максимални износ који се може потраживати је 300.000,00 (словима: тристахиљада) динара.

Очекивани датум почетка реализације изабраних пројеката: 25. октобар 2018.

Услови

 1. Општи услови: Право учешћа на Конкурсу имају удружења (детаљније прецизирана у Смерницама), уписане у Регистар удружења Агенције за привредне регистре:
  • који делују на територији Републике Србије;
  • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области економског оснаживања жена;
  • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

 1. Остали услови: По наведеном Конкурсу могу се предложити пројекти:

који се реализују на подручју Републикe Србијe;

 • који се могу реализовати у интервалу од 25. октобра 2018. године до 25. марта 2019. године;

  • који се односе на тему економског оснаживања жена на селу;
  • једно удружење, као носилац, може предложити само један пројекат;
  • једно удружење као носилац, може бити подносилац пројекта које жели остварити у партнерству са другим удружењима.

Рок за подношење пријава

Заинтересована удружења, дужна су да Пријаве и предлоге пројеката доставе најкасније до 14. августа 2018. године у 15:30 часова.

Начин достављања документације

Kонкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом организације) доставља се у једном штампаном примерку (као организована целина – повезана у фасцикли), са истоветном документацијом наснимљеном на CD-у и достављеној у затвореној коверти поштом на адресу Министарства или лично предатој у затвореној коверти у писарници републичких органа. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу удружења. Конкурсну доментацију доставити на следећу адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ул. Немањина 22-26, VI спрат

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

са назнаком:  За КОНКУРС 2018.

ТЕМА: ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА СЕЛУ

(НЕ ОТВАРАТИ)

Снежана Петровић

Стручни сарадник за агроекономију

ПССС Падинска Скела

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-zenama-na-selu/