ЛОВЦИ НЕМОЋНИ ПРЕД НАЈЕЗДОМ ШАКАЛА И ЛИСИЦА

Лиси­це су уше­та­ле у гра­до­ве, а ша­ка­ли ви­ђе­ни на пе­ри­фе­ри­ји. Бр­ој­ност ових пре­да­то­ра је у екс­пан­зи­ји, ли­си­це се орал­но вак­ци­ни­шу од бе­сни­ла, а ша­ка­ли не­за­др­жи­во ши­ре, јер не­ма­ју при­род­них не­при­ја­те­ља, осим ву­ко­ва, док се ди­вљи зе­че­ви све ре­ђе ви­ђа­ју. Лов­ци­ма твр­де да им „ру­ке ве­же” За­кон о ди­вља­чи и лов­ству до­нет 2010. го­ди­не, ко­ји је ли­си­цу и ша­ка­ла свр­стао у круп­ну ди­вљач.

Да пре­нам­но­же­ње ли­си­ца по­при­ма озбиљ­не раз­ме­ре по­твр­ђу­је и по­да­так да је на­чел­ни­ца Шу­ма­диј­ског управ­ног окру­га зва­ла лов­це у Кра­гу­јев­цу због ли­си­це ко­ја се ше­та­ла око јед­не сред­ње шко­ле.

Ни­је зна­ла да они у гра­ду не мо­гу да учи­не ни­шта у ве­зи са тим.

– Лов­ци не мо­гу да пу­ца­ју на ди­вљач на под­руч­ју на­се­ља, већ са­мо на уда­ље­но­сти од око 200 ме­та­ра од пр­вих ку­ћа – ре­као је за Политику Дра­ган Шор­маз, пред­сед­ник Ло­вач­ког са­ве­за Ср­би­је, до­да­ју­ћи да је код нас не­ка­да­шње Ду­ли­ће­во ми­ни­стар­ство за­бра­ни­ло клоп­ка­ре­ње, што је у ЕУ до­зво­ље­но упра­во због ова­квих си­ту­а­ци­ја, ка­да на лу­ка­ву звер­ку не мо­же да се пу­ца, јер мо­же да до­ђе до ри­ко­ше­та од бе­то­на, огра­де, зи­да и да не­ко стра­да. Ка­да се по­ме­ну зам­ке, мно­ги од­мах по­ми­сле на клоп­ке са на­зу­бље­ним че­љу­сти­ма ко­је нај­че­шће оса­ка­ћу­ју ди­вљач. Да­нас има мно­го вр­ста зам­ки ко­је ди­вљач хва­та­ју нео­зле­ђе­ну и да­ју лов­цу мо­гућ­ност да осло­бо­ди звер ко­ја ни­је пред­ви­ђе­на за хва­та­ње. Ма­ђа­ри су пр­о­блем са пре­нам­но­же­ним пре­да­то­ри­ма де­ли­мич­но ре­ши­ли лов­ним зам­ка­ма.

По­љо­при­вред­ни­ци­ма гла­во­бо­љу за­да­ју ди­вље сви­ње, ко­је пра­ве све ве­ћу ште­ту.

– У се­ли­ма уз Мо­ра­ву, из­ме­ђу Сме­де­ре­ва и Ве­ли­ке Пла­не, ни­је би­ло ди­вљих сви­ња. Са­да су лов­ци већ уочи­ли 50 при­ме­ра­ка, ко­ји су пре­пли­ва­ли Мо­ра­ву од стра­не По­жа­рев­ца. Да ли су оста­ли без хра­не па пре­шли или су се пре­нам­но­жи­ли, ни­ко ни­је утвр­дио. Са­да мо­ра­мо да их уве­де­мо у лов­ну осно­ву, мо­ни­то­ринг и од­стрел, ка­ко не би пра­ви­ле ште­ту на по­љо­при­вред­ним га­здин­стви­ма, ко­ја су у том кра­ју ве­ли­ка и бо­га­та – ка­же наш са­го­вор­ник, под­се­ћа­ју­ћи да су са­мо ме­двед, рис и не­ко­ли­ко вр­ста пти­ца трај­но за­шти­ће­ни.

Политика

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/lovci-nemocni-pred-najezdom-sakala-i-lisica/