НОВЕ КАЗНЕ ЗА ВОЗАЧЕ ОД 1. ЈАНУАРА- ПОЈАС 10.000 ДИН ЗА ДВА ПРОМИЛА ОДУЗИМАЊЕ АУТА

polis1Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре израдило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима који би, после законске процедуре, требало да буде усвојен 1. јануара 2017. године.

Нацрт закона предвиђа значајне измене и допуне важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је донет 2009. године, а једна од оних које су највише узбуркале јавност јесте та да ће се возило одузимати возачу који буде ухваћен с више од два промила алкохола у крви.

Основним предложеним одредбама предвиђено је да се Нацртом закона уређују систем безбедности на путевима, понашање учесника у саобраћају, надлежности и одговорности, ограничења и саобраћајна сигнализација, знаци и наредбе којих се морају придржавати учесници у саобраћају. Детаљније се регулише начин оспособљавања кандидата за возаче и посебно се посвећује пажња младим возачима. Регулисаће се детаљно и услуге техничких прегледа, а цео поступак ће убудуће морати да буде сниман и повезан са информационим системом МУП-а. То практично значи да је одзвонило техничким прегледима на црно. Влада Србије ће прописати најнижу цену техничких прегледа, као и обуке за возаче, тако да „бесплатним техничким прегледима“ више неће моћи да постоји нелојална конкуренција.

Нацртом закона предвиђено је да се мора основати тело за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима и проширују се овлашћења и надлежности Агенције за безбедност саобраћаја.

КАМЕРЕ НА СВЕ СТРАНЕ Када је реч о саобраћајној сигнализацији, предвиђена је допуна којом се уређује постављање камера за снимање саобраћаја на носаче сигнализације, и биће их много више него до сада. Уз то, предвиђене су и мобилне екипе које ће снимати саобраћај.

Одредбама Нацрта закона предвиђају се нови извори финансирања безбедности саобраћаја, као што су новчане казне за привредне преступе, таксе за увиђаје саобраћајних незгода и део премија полиса осигурања од ауто-одговорности. Биће дефинисана њихова расподела између буџета Републике Србије, буџета јединица локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова и Фонда за безбедност саобраћаја и прецизирана намена средстава за финансирање безбедности саобраћаја.

Одредбама Нацрта закона дефинише се да путеви морају бити пројектовани, изграђени, заштићени и одржавани тако да се саобраћај на њима може одвијати безбедно.

Предвиђа се успостављање система лиценцирања ревизора и проверавача и прецизирају се услови који се морају испуњавати за стицање лиценце.

ЗАБРАЊЕНА ПРОДАЈА На јавном путу и уз његов заштитни појас није дозвољено подизати спомен-обележја и других објекта који нису у функцији одвијања саобраћаја. Биће забрањена продаја, односно предузимање других радњи којима се угрожава безбедност саобраћаја.

Нацртом закона предвиђена је измена одредбе којом се дефинишу старосни услови за добијање возачке дозволе и предлаже пооштравање ограничења у погледу услова за управљање с пробном возачком дозволом, односно: продужава се рок њеног важења, проширена је листа возачких категорија за које се она издаје, прецизирају се ограничења у вези са снагом мотора, продужава се временски период забране управљања возилом с пробном возачком дозволом, прецизирају се ограничења брзине кретања за ове возаче, предвиђа се да возач који има пробну возачку дозволу за управљање возилом категорије Б, док не наврши 18 година живота не сме да управља возилом без надзора особе која возачку дозволу категорије Б има у трајању од најмање пет година.ulica11

Одредбама Нацрта закона којима се регулишу психофизички услови за управљање возилом предложено је пооштравање дозвољене границе алкохолисаности и предвиђени су степени алкохолисаности возача, инструктора вожње и кандидата према утврђеном садржају алкохола у крви.

ОБИЛАЖЕЊЕ „ПРЕКО ПУНЕ“ Одредбама Нацрта закона прецизније се одређују првенство пролаза возила, претицање и обилажење. Дозвољава се „претицање и обилажење бицикла, радне машине, трактора, мотокултиватора и запрежног возила на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом или на начин да се прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије под условом да се претиче на безбедан начин и без ометања осталих учесника у саобраћају“.

Када је реч о возачким дозволама за категорије моторних возила, прецизирана је обавеза уписивања у возачку дозволу свих категорија возила којима возач има право да управља. Допуном одредбе предвиђено је да се казнени поени који су изречени возачу с пробном возачком дозволом преносе у евиденцију казнених поена возача после истека рока важења пробне возачке дозволе. Уколико је истекао рок од 24 месеца од дана правоснажности одлуке о прекршају – казнени поени се бришу.

Нацртом закона предвиђено је да кандидате за возаче може да оспособљава само привредно друштво или средња стручна школа која се бави образовањем ученика за занимање возач моторних возила, ако испуњава прописане услове, као и када добије дозволу 

АНТИРАДАР – 40.000 ДИНАРА

Употреба мобилних телефона у току вожње је забрањена, а предвиђена казна је 10.000 динара. Занимљиво је да је возачима с пробном дозволом забрањена употреба не само мобилних телефона него и „хендс-фри“ уређаја. Дуплирана је и казна за некоришћење сигурносних појасева, па ће тако, уместо 5.000, казна бити 10.000, и то за сваку особу у возилу које не користи овај сигурносни систем. Забрањена је и употреба такозваних антирадарских уређаја, а запрећена казна је од 20.000 до 40.000 динара.

ulica33НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА

Нацртом закона предложено је и да се насилничком вожњом сматра кретање возила на путу у насељу брзином која је за више од 90 км/ч већа од дозвољене, односно ван насеља брзином која је за више од 100 км/ч већа од дозвољене, као и управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности (више од 2 мг/мл). Предвиђена казна је затвор од 30 до 60 дана и 15 казнених поена.

„ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈЦИ“

Предвиђене су и измене и допуне одредаба које се односе на техничко регулисање саобраћаја. Нацртом закона прецизније се дефинише пешачка зона као део пута, улице или насеља који је првенствено намењен саобраћају пешака и дозвољава се постављање физичких препрека „лежећих полицајаца“ за успоравање саобраћаја и на улицама у насељу, а не само на општинским путевима, као што је регулисано постојећим законом.

КАЗНЕНИ ПОЕНИ

Поред постојећих новчаних и затворских казни задржавају се и казнени поени који су први пут код нас примењени од 1. јануара 2010. године. Када возач начини саобраћајни прекршај уписују му се казнени поени. Број казнених поена, које починилац саобраћајног прекршаја може да добије, зависи од тежине прекршаја.

Табела казнених поена за поједине саобраћајне прекршаје

1 бод – непрописно паркирање, некоришћење мигавца, непоштовање првенства пролаза, невезивање појаса.

2 бода – непропуштање пешака на пешачком прелазу, кретање у недозвољеном смеру у једносмерној улици, вожња са пробном дозволом између 23 и 6 часова, вожња пијане или дрогиране особе на бициклу или мотору.

3 бода – вожња у стању умерене алкохолисаности, поседовање и коришћење антирадар уређаја, непропуштање возила које задржава правац (код скретања улево), незаустављање поред возила за превоз деце која улазе и излазе.

4 бода – неприлагођена брзина, небезбедно претицање, вожња у насељу брзином која је 21-50 километара на час већа од дозвољене, непропуштање деце, слепих и инвалида на зебри.

5 бодова – неисправни пнеуматици и уређаји за управљање, вожња без присуства искуснијег возача (пробна дозвола).

ulica226 бодова – пролазак кроз црвено или жуто светло, претицање и обилажење са десне стране, вожња детета млађег од 12 година или пијане – дрогиране особе на предњем седишту.

7 бодова – вожња брзином која је 50-70 километара на час већа од дозвољене, вожња траком у којој је светлосним знаком забрањено кретање.

8 бодова – вожња под дејством наркотика, непоштовање знакова полицијског возила које се креће испред, незаустављање ако се возило креће испред полицијског возила које даје знаке упозорења.

10 бодова – вожња у стању тешке алкохолисаности, узимање алкохола или психоактивних супстанци за време увиђаја.

12 бодова – вожња у стању веома тешке алкохолисаности.

14 бодова – вожња без дозволе (осим ако је дозволи истекао рок важења), вожња са више од два промила алкохола, одбијање алко-теста и теста на дрогу, вожња ноћу без светала, вожња за време искључења из саобраћаја због алкохола и дроге.

15 бодова – насилничка вожња, вожња у стању потпуне алкохолисаности, вожња у стању опијености дрогом.

17 бодова – саобраћајна несрећа приликом насилничке вожње.

У случају удеса додаје се 1, 2 или 3 поена.

Када „сакупи“ 18 поена возач губи возачку дозволу и мора да прође одређену процедуру да би је поново добио. Казнени поени се бришу после истека две године од дана правоснажности пресуде којом су изречени.

Возач којем је три пута поништена возачка дозвола више нема право да добије нову и трајно губи могућност да управља возилом.

* * * * * * * * * * * * * * *

ТРОТОАРИ ОБАВЕЗНИ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ

Занимљива је одредба по којој уз државни пут кроз насеље мора постојати тротоар, односно пешачка стаза. У случају непостојања тротоара, односно пешачке стазе уз државни пут кроз насеље, управљач државног пута дужан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона обезбеди пројекте, усвоји план изградње и изгради тротоаре, односно пешачке стазе уз путеве. Управљач државног пута дужан је да изгради тротоаре,односно пешачке стазе у року од осамнаест месеци од дана ступања на снагу овог закона, уколико у извештају министарству надлежном за послове саобраћаја приложи доказе о постојању оправданих разлога који онемогућавају испуњавање обавеза. Јединице локалне самоуправе ће у року од осамнаест месеци од дана ступања на снагу овог закона прибавити студију изводљивости мреже бициклистичких трака, односно бициклистичких стаза у локалној заједници, а посебно на деловима државног пута кроз насеље.

* * * * * * * * * * * * * * *

СТЕПЕНИ АЛКОХОЛИСАНОСТИ И ПРЕДВИЂЕНЕ КАЗНЕ

* Благa алкохолисаност:

подразумева 0,3 промила алкохола у крви

* Умерена алкохолисаност:

0,31-0,50 промила, казна од 10.000 динара, возач се искључује из саобраћаја. Забрана управљања возилом до три месеца

* Средња алкохолисаност

0,51-1,19 промила. Против возача се у том случају покреће прекршајни поступак. Новчана казна је од 10.000 до 20.000 дин или затвор до 45 дана. Добија се 6 казнених поена и возач се искључује из саобраћаја. Забрана управљања возилом од најмање три месеца

* Тешка алкохолисаност:

1,2-1,6 промила, прекршајни поступак, казна од 15.000 до 30. 000 динара или затвор до 60 дана, 10 казнених поена, задржавање у полицијској станици најмање 12 часова. Забрана управљања возилом до шест месеци.

* Веома тешка алкохолисаност

1,61-2,0 новчана казна од 15. 000 до 30. 000 динара или затвор до 60 дана, 12 казнених поена обавезно задржавање возача у полицијској станици најмање 12 часова. Забрана управљања возилом од најмање шест месеци.

* Потпуна алкохолисаност

више од 2 промила, подразумева се обавезно изрицање затворске казне од 15 дана, 14 казнених поена и обавезно задржавање возача у полицијској станици 12 часова. Одузимање возачке дозволе на 12 месеци и ОДУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА.

* * * * * * * * * * * **

ПРОБНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПРОБНА возачка дозвола издаје се особи која први пут положи возачки испит за управљање моторним возилима категорија А1, А2, А, В1 и В са роком важења:

1) две године – особама које су положиле возачки испит са навршених 19 година.

2) до навршене 21. године живота – особама које су положиле возачки испит пре навршене 19. године.

Изузети од става 1. овог члана су ученици средњих школа који се образују за занимање возач моторних возила и који су положили возачки испит за управљање возилима Ц и ЦЕ категорије.

Пробна возачка дозвола за управљање возилом категорије Б2 издаје се с роком важења од једне године.

Возач који има пробну возачку дозволу не сме да: управља возилом брзином већом од 110 километара на час на ауто-путу, 90 километара на час на мото-путу, а на осталим путевима брзином већом од 90 одсто од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће.

Возач с пробном возачком дозволом не сме да управља моторним возилом уколико има у организму алкохола, односно психоактивних супстанци, ни да управља моторним возилом у периоду од 23 до шест часова ујутру.

Возач који има пробну возачку дозволу категорије Б, док не наврши 18 година живота, не сме да управља возилом без надзора особе која има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије Б у трајању од најмање пет година.

Моторно возило којим управља возач с пробном дозволом мора бити означено посебном ознакама „П“.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

НАЈВЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ КАЗНИ У ОБЛАСТИ БРИГЕ О ДЕЦИ

МАЛИШАНИ ПРИОРИТЕТ

– Измене Закона о безбедности саобраћаја предвиђају да се казне за невожење детета у седишту повећају и да буду и до 120.000 динара – објашњава Дамир Окановић, директор Комитета за безбедност саобраћаја Србије.

Сада је казна за овај прекршај од 15.000 до 30.000 динара, или 30 дана затвора. Према новом закону, на предњем седишту неће смети да се вози дете млађе од 12 година, нити особа која не може да управља својим поступцима.

Нови закон је, за разлику од претходног, детаљније разрадио овај члан закона, па наводи да се свако дете ниже од 135 центиметара превози везано у одговарајућем хомологованом безбедносном дечјем седишту које је причвршћено за возило у складу са декларацијом произвођача возила, односно произвођача дечјих седишта, осим у возилима за јавни превоз путника.

Према новом закону, дете старије од четири године може да буде везано сигурносним појасем уз употребу хомологованог безбедносног подметача уколико му висина омогућава безбедно везивање и уколико на месту где дете седи постоји уграђен наслон за главу.

* * * * * * * * * * *

УДРУЖЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА СРБИЈЕ ЖЕЉНО ОЧЕКУЈЕ НОВИ ЗАКОН

КОНТРОЛА ЗБОГ ГРАЂАНА, А НЕ ЗБОГ НАС

У Удружењу техничких прегледа Србије кажу да су они од првог дана доношења ЗОБС 2009. године тражили да се донесу и одговарајући правилници који би регулисали ову изузетно важну област.

– Предлагали смо и да се уведе, као и код ауто-школа, најнижа цена услуге техничког прегледа. Обраћали смо се неколико пута и премијеру – каже председник УОТП Србије Трифун Стојановић. – Нису нас чули. И зато и данас имамо техничке прегледе који бесплатно обављају услугу, где је могуће само с папирима доћи и регистровати аутомобил. Губимо сви. Поштени власници техничких прегледа једва састављају крај с крајем, све мање посла имају, а држава губи милионе, не само због неплаћених пореза и доприноса, већ и због већег учешћа у саобраћајним удесима технички неисправних возила.

Стојановић каже да ће увођењем реда, а то се очекује од новог закона, сви у овој области имати корист.

– Тешко наш народ схвата да када „прође“ неисправан на техничком прегледу највише је преварио самог себе. Кога вози у колима? Себе и своју породицу, пријатеље. Надам се да ће Закон донети очекиване промене – закључују Стојановић.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

АУТО-ШКОЛЕ С ПАЖЊОМ ПРАТЕ ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКОНА О САОБРАЋАЈУ

ПЕТАР РАШЕТА: ДУГО НАЈАВЉИВАН

ОВАЈ закон је дуго најављиван. Још од када су она несрећна деца изгинула на Дунаву – каже секретар заједница ауто-школа Србије Петар Рашета. – Тада је министарка Зорана Михајловић најављивала хитне измене.

Наравно, каже Рашета, боље икад него никад, али је питање да ли ће закон, осим пооштравања казни, нешто суштински изменити.

– Нама је потребно да, поред новог закона, радимо и на целокупној измени свести код свих учесника у саобраћају. Ми из ауто-школа годинама уназад указујемо на пропусте у систему обуке будућих возача – каже Рашета. – Најбоље би било када би деца од малих ногу, још од првог разреда, учила о саобраћају. Другачије би га прихватала и разумела. Сваку новину која ће донети бољитак поздрављамо.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДИРЕКТОР КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ O НАЦРТУ ЗАКОНА

ДАМИР ОКАНОВИЋ: У ПРАВО ВРЕМЕ

БИЛО је време да се нешто предузме. Наиме, у 2015. години на друмовима Србије живот је изгубило 599 особа, а од 1. јануара ове године њих 470 – каже Дамир Окановић, директор Комитета за безбедност саобраћаја Србије.

* Шта је, по вама, суштина тих измена?

– Некако се народ највише узнемирио због могућности одузимања возила код тешких пијанстава. Затим, ту је одредба о пооштравању мандатних казни. Суштински се враћамо на ниво казни из 2009. године, јер је 2014. донесена уредба по којој је могуће платити упола мање ако у року седам дана платите казну – каже Окановић.

* Уочено је да велики број малишана страда, најчешће у возилима својих родитеља?

– Прописаће се обавезна употреба дечјих седишта до висине детета од 135 центиметара. Казне иду и до 120.000 динара.

* Било је много примедаба на снимање учесника у саобраћају. Чак је и повереник Родољуб Шабић неколико пута указивао на „неовлашћена снимања“.

– Наравно. Али примедбе господина Шабића и дела јавности, које су на месту, односе се на снимање које није регулисано законом. Дакле, све нове одредбе које буду у Закону, а односе се на употребу камера и снимање учесника у саобраћају, нису спорне – каже Окановић

Дневник

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/nove-kazne-za-vozace-od-1-januara-pojas-10-000-din-za-dva-promila-oduzimanje-auta/