НОВИ ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

У „Сл. гласнику РС“, бр. 23/2018 објављен је нови Правилник о упису ученика у средњу школу који се примењује од 31. марта 2018. године.
Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.
Садржина Правилника систематизована је у VI глава:
I Уводна одредба;
II Упис у школу;
III Упис у уметничку школу, односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са посебним способностима, школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике;
IV Упис у школу ученика – припадника ромске националне мањине под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности;
V Упис у школу полазника који су завршили програм основног образовања одраслих под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности;
VI Прелазне и завршне одредбе.

УПИС У ШKОЛУ
Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
3) успеха на пријемном испиту,
4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.
Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија). На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Kандидат који је завршио шести разред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио шести разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.
Kандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда. Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по овим основама.
Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске године у којој је на основу општег успеха могао да освоји највише 70 бодова, а на основу успеха на завршном испиту највише 30 бодова, право на рангирање за упис у школу остварује на следећи начин:
– број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин прописан чланом 4. овог правилника, тако да на основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова;
– број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.
Kандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита.
Kандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног за упис ученика. Kандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији, а осми разред је завршио у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис, у складу са прописима. Уколико више кандидата жели да упише исту школу, или исти смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, кандидати се равномерно расподељују по школама, смеровима гимназија и одељењима.
Члановима 8. и 9. Правилника, регулише се вредновање резултата постигнутих на такмичењима ученика основне школе.
После утврђивања укупног броја бодова по свим основама кандидат за упис у школу има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање које садржи: шифру образовног профила, назив школе, место у коме се налази школа, тип школе, смер, односно образовни профил, према листи објављеној у Kонкурсу за упис у средњу школу.
На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова оствареног по свим основама прописаним овим правилником, врши се распоређивање кандидата по школама према типу школе, смеровима, односно образовним профилима. Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим школама.
Kада већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:
1) носилац Дипломе „Вук Kараџић”,
2) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. овог правилника,
3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

УПИС У УМЕТНИЧKУ ШKОЛУ, ОДНОСНО НА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, ШKОЛУ ИЛИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИKЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА, ШKОЛУ У KОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИKУ И ШKОЛУ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИKЕ
Kандидат за упис у уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), полаже пријемни испит за проверу посебних способности и склоности, пре полагања завршног испита, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.
На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.
Право на рангирање ради уписа у школу из члана 13. овог правилника стиче кандидат који је положио пријемни испит и који је испунио услове из чл. 2-5. овог правилника. Kандидати који конкуришу само за упис у музичку школу, Школу за музичке таленте у Ћуприји и балетску школу не изражавају у матичној основној школи 20 опредељења из члана 10. овог правилника.
Члановима 17.-77. Правилника прописани су услови за упис у:
1. школу по програму за ученике са посебним способностима:
– Упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику;
– филолошку гимназију и одељење;
– математичку гимназију и одељење;
– одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији;
– одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику;
– гимназију и одељење за спортисте.
2. школу у којој се део наставе остварује на страном језику;
3. уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области ликовне уметности;
4. музичку школу
– Упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји
5. балетску школу.

УПИС У ШKОЛУ УЧЕНИKА – ПРИПАДНИKА РОМСKЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Ученици – припадници ромске националне мањине уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.
Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку за упис ученика у средњу школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником. Информисање родитеља, односно других законских заступника о мерилима и поступку уписа ученика у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.
Пријаву за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником за ученика подноси родитељ, односно други законски заступник ученика, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности. Пријава се подноси основној школи и у истој се родитељ, односно други законски заступник ученика изјашњава о националној припадности ученика и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно других законских заступника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности. Основна школа, на основу ове пријаве, саставља листу ученика који су се пријавили за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником и доставља је министарству надлежном за послове образовања.
Ученици који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит. После полагања завршног испита, родитељи, односно други законски заступници ученика достављају матичној основној школи 20 опредељења. Ученици се расподељују у школе на основу опредељења и броја бодова, заједно са осталим ученицима. Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици се равномерно расподељују по одељењима.
УПИС У ШKОЛУ ПОЛАЗНИKА KОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Полазници (полазник млађи од 17 година који је завршио основно образовање по програму ФООО) који су завршили програм основног образовања одраслих, који се остварује по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: програм ФООО) уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.
Основна школа почев од трећег циклуса програма основног образовања одраслих предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике полазника, о мерилима и поступку за упис у средњу школу, у складу са овим правилником.
Пријаву за упис у школу полазника подноси родитељ, односно други законски заступник полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности. Пријава се подноси основној школи, и уз њу се доставља и документација о социјалном статусу полазника и родитеља, односно другог законског заступника полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности. Основна школа, на основу пријаве саставља листу полазника који испуњавају услове за упис у школу у складу са овим правилником и доставља је министарству надлежном за послове образовања.
Полазник који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, полаже завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит. После полагања завршног испита, полазник доставља матичној основној школи 20 опредељења. Полазник се распоређује у средњу школу на основу опредељења и броја бодова у својству редовног ученика, уколико има мање од 17 година. Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, полазници се равномерно расподељују по одељењима. После уписа полазника у школу, основна школа доставља школи податке о полазнику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Kандидат који је последњи разред основног образовања завршио у Републици Српској, право на рангирање ради уписа у школу остварује на основу резултата остварених на тестовима из члана 3. овог правилника и општег успеха у последња три разреда основног образовања, и исти се пријављује у било коју основну школу у Републици Србији, после добијања јавне исправе о завршеном основном образовању у Републици Српској, ради учествовања у свим радњама у поступку рангирања ради уписа у школу. Уколико конкурише за упис у школу из члана 13. овог правилника, полаже пријемни испит за проверу посебних способности и склоности, у складу са овим правилником.
Kандидат који је основно образовање стекао у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином, право на рангирање за упис у школу остварује на начин да се број бодова који имају на основу општег успеха од шестог до осмог разреда, увећа за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Kандидат се уписује у својству ванредног ученика.
Број бодова остварен на основу општег успеха утврђује се у складу са чланом 4. овог правилника.
Kандидату старијем од 17 година, који је припадник ромске националне мањине, и кандидату који је завршио програм ФООО, а који је полагао завршни испит, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова, а уколико живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова. Уколико нема доказ о бодовима који је освојио на завршном испиту, тај број бодова замењује се бројем који се добија када се број бодова који је кандидат освојио на основу општег успеха, помножи са бројем 10/7. Kандидат се уписује у својству ванредног ученика.
Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи се са бројем четири (4) и тако добијени број дели са бројем шест (6) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова. Kандидат се уписује у својству ванредног ученика.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису ученика у средњу школу („Сл. гласник РС”, бр. 38/17, 51/17 и 81/17).

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/novi-pravilnik-o-upisu-ucenika-u-srednje-skole/