Надлежност да прати наплату ових јавних прихода припада Министарству пољопривреде, а употреба прикупљеног новца дефинисана је прописима.

– Средства остварена од накнада за воде, у 2014. години употребљена су за финансирање изградње вишенаменских брана, изградњу и реконструкције објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара, изградњу и реконструкцију објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода од загађивања – речено је „Новостима“ у Дирекцији за воде при Министарству пољопривреде. – Средства су употребљена и за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, за одржавање објеката за одводњавање, уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица, спровођење одбрана од поплава, израду планских докумената за управљање водама, израду техничке документације за водне објекте, као и осталих послова од општег интереса.

Ако Министарство финансија буде поштовало препоруку Државне ревизорске институције, грађани би убудуће бар могли да очекују да их држава не дужи за две године одједном на име накнаде за одводњавање. Државни ревизори су, контролишући завршни рачун буџета Србије за 2014. годину, утврдили да су грађани током те године у буџет уплатили укупно 65.017.000 динара на име ове накнаде. После контроле, ДРИ је у децембру прошле године, изрекла и препоруку Министарству финансија -Пореској управи, да „ради благовремене наплате прихода, дуг и задужење обвезника обрачуна у текућој години када је дуг и настао.“

Дневник