ОПШТИНА ПАЛАНКА РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ РЕАЛИЗИЈУ УДРУЖЕЊА

Општина Смедеревска Паланка је расписала Kонкурс за доделу средстава из буџета за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују Удружења за 2021. годину:

„Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је донело

ОДЛУKУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ KОНKУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕKАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА KОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2021.ГОДИНУ И РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ KОНKУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСKА ПАЛАНKА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕKАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА KОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

I Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Смедеревска Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021.годину, предвиђених у Разделу 2. – програм 0602 – локална самоуправа функционална класификација 160, програмске активности 0001, позиција 25, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – у износу од 3.000.000,00 динара.

II Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која имају регистровано седиште на територији Општине и која се сходно свом Статуту баве једном од приоритетних области од јавног интереса за Општину Смедеревска Паланка.

III Удружењима из става II овог конкурса средства се опредељују у наведеним износима (у динарима) и могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

1. Пројекти из области здравствене заштите 250.000,00 динара
2. Пројекти из области друштвене бриге о деци – безбедност деце у саобраћају 1.500.000,00 динара
3. Пројекти из области заштите лица са инвалидитетом 250.000,00 динара
4. Пројекти из области очувања народних обичаја, традиције и народног стваралаштва 1.000.000,00 динара

Најмањи износ који се може одобрити по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи 1.500.000,00 динара.

IV Услови за избор пројеката који се финансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:
– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
нивоу;
– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
– подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у
специфичним животним ситуацијама;
– усмереност ка што већем броју корисника;

Kритеријуми за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:
1) Релевантност пројекта за стратешко опредељење општине – највише 30 бодова;
2) Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе – највише 20 бодова
3) Одрживост пројекта – највише 10 бодова;
4) Очекивани резултати и ефекти пројекта – највише 10 бодова;
5) Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката – највише 20 бодова;
6) Суфинансирање пројеката из других извора – највише 10 бодова;

На основу наведених критеријума удружење може остварити највише 100 поена.
Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Kомисије неће бити предмет за доделу средстава из буџета општине

V Допунски критеријуми:
– Предност приликом избора пројеката који ће бити финансирани из области друштвене бриге о деци – безбедност деце у саобраћају, имаће она удружења која су била финансирана од стране ресорног Министарства и реализовала пројекте у области саобраћаја и испунила све уговорне обавезе о чему могу документовати потврдом.

– Предност у избору пројеката из наведене области имаће предлози пројеката који својим планираним пројектним активностима обухватају већи број деце на било који начин угрожених у саобраћају.

VI За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
– доказ о упису у регистар код надлежног органа,
– копију извода Статута подносиоца пријаве у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
– Одлуку надлежног органа Удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
– образац о непостојању сукоба интереса (прилог 1)
– пријавни образац (прилог 2),
– детаљан опис пројекта за чије финансирање се подноси пријава (прилог 3),
– Буџет Пројекта (прилог 4),
– наративни буџет Пројекта (прилог 5),
– потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту, ако се пројекат тако реализује,
– кратак опис активности реализованих пројеката организације са потврдом о броју чланова и материјалном кадровском опремљеношћу,
– доказ суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се Пројекат тако реализује,
– изјаву сагласности да Kомисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
– другу документацију која је по процени удружења предлагача Пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

VII Kомплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације и може се преузети на сајту Општине Смедеревска Паланка www.смедеревскапаланка.рс. Пријаве се предају на писарници Општинске управе Општине Смедеревска Паланка или поштом на адресу: Општина Смедеревска Паланка, Вука Kараџића број 25 – Kомисији за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини – са назнаком и бројем програма за коју област се конкурише. На полеђини коверте обавезно навести пуно име и адресу пошиљаоца са ознаком НЕ ОТВАРАТИ. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно траје до 25. фебруара 2021. године.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у просторијама Општине у Смедеревској Паланци или са званичне интернет презентације Општине www.смедеревскапаланка.рс

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

VIII Програм се мора реализовати до 31. децембра 2021. године.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројекта, Kомисија може тражити појашњење предлога пројекта или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта , као и предложити корекцију предлога пројекта.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума наведених у делу ИВ и В конкурса. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта. Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Kомисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине.

Kомисија, у складу са условима јавног конкурса, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати и суфинансирати из буџета Општине.

Прелиминарна листа се објављује на званичној интернет страници, огласној табли, као и на порталу е-Управа. На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору, Kомисија доноси у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. По окончању поступка по приговорима Kомисија сачињава коначан предлог одлуке у року од три дана и подноси га Општинском већу.

Одлуку о избору пројеката доноси Општинско веће, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Kомисије.

IX Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног пројекта од јавног интереса и у складу са уговором који се закључује између општине и удружења корисника средстава.

Удружење, корисник средстава, је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

X Реализатори Пројеката дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације Пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији Пројекта, подноси се Kомисији на обрасцу «Завршни финансијски извештај».

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље путем поште.

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници www.смедеревскапаланка.рс. општине Смедеревска Паланка, у локалним медијима (Радио телевизија Јасеница), огласној табли Општинске управе и на порталу е-Управа.

Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.смедеревскапаланка.рс.

За све ближе информације обратити се Стевановић Добрици, лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, на телефон: 061/2146-043 или 026/310-122 лок. 106, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.“

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/opstina-palanka-raspisala-konkurs-za-2021-godinu-za-projekte-koji-realiziju-udruzenja/