ОТВОРЕН ИПАРД ПОЗИВ ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

Расписан је други јавни позив из ИПАРД мере 7, за инвестиције у руралном туризму. У оквиру овог јавног позива пољопривредницима, малим предузећима и предузетницима који се баве сеоским туризмом на располагању ће бити 15 милиона евра.

Јавни позив трајаће од 22. септембра до 17. децембра 2021. године. На овом јавном позиву могу да учествују физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава, предузетници, микро и мала предузећа која се већ баве  туризмом или намеравају да се баве том делатношћу. Подршка коју могу добити из ИПАРД фонда је од 20.000 до 300.000 евра. До сада је најмањи износ повраћаја био 5.000 евра, а сада је 20.000. Интезитет подршке је до 65 одсто. Као и за сваки ИПАРД јавни позив, односно пројекат, неопходно је ваљано и благовремено планирање, поготово ако се зна да је овде реч углавном о изградњи или реконструкцији објеката за смештај туриста што изискује дозволе за градњу, односно реконструкцију.

Захтев за одобравање пројекта чине образац захтева и пратећа документација: пословни план, попис покретне и непокретне имовине, понуда за сваку појединачну инвестицију (ако вредност робе, радова или услуга прелази 10.000 евра, потребне су три упоредиве понуде), уверење о измиреним обавезама по основу јавних прихода, извод из АПР-а (за предузетнике и привредна друштва), грађевинска дозвола, пројекат за извођење радова… Уверења и потврде који се достављају не могу бити старији од 30 дана од дана подношења захтева за одобравање пројекта.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева, прилажу се у оригиналу или овереној копији, а документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Управа за аграрна плаћања без разматрања одбацује сваки захтев за одобравање пројекта који је поднело лице које не може да се квалификује као корисник ИПАРД подстицаја у оквиру Мере 7, као и сваки преурањени или неблаговремени захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву. Управа за аграрна плаћања по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. У циљу избегавања непредвиђених ситуација, нпр. измирења свих пореских дуговања, па и минималних, препорука је да одређену документацију подносилац захтева прибави самостално.

Снежана Петровић,дипл.инж.пољопривреде
ПССС Смедерево

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/otvoren-ipard-poziv-za-ruralni-turizam/