ПОДСТИЦАЈИ У СЕКТОРУ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина, услови, начин
остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје као
и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.
Предмет подстицаја у складу саовим правилником јесу прихватљиве инвестиције и
трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије,
општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње
вина. Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табели која је
саставни део овог Правилника.
Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се
прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а
трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта
сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног
објекта.
Трошкови који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000
m² бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале
прихватљиви су до 30% укупне површине ових објеката.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво;
земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар
као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних
газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се
уређују задужбине и фондације.
Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање
права на подстицаје, који се објављује на званичној интернет страници Управе.
Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за 2020. годину,
подноси се у периоду од 15. марта до 29. априла 2022. године.
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције
умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим
се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом
којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:
1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000
динара;
3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној
календарској години је 41.000.000 динара.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за
инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и
производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и
јаких алкохолних пића („Службени гласник РСˮ, бр. 35/19 и 25/20) у делу који се односи
на подстицаје подршке програму за инвестиције у производњу вина.

ПССС Смедерево
Снежана Петровић,дипл.инж.пољопривреде

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/podsticaji-u-sektoru-proizvodnje-vina/