ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА ЗА 2017 ГОДИНУ

На основу члана 38. Закона о удружењима («Службени гласник РС» број 51/2009), члана 4. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Смедеревска Паланка («Међуопштински службени лист број 3/2017) и члана 44. Статута Општине Смедеревска Паланка («Службени лист Општине Смедеревска Паланка», број 30/08, 15/09 и 8/11)

Председник Општине Смедеревска Паланка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

I Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2017. годину предвиђених у Разделу 4.-програм 15 – локална  самоуправа функционална класификација 160, програм  0602, програмске активности 0001,  позиција 71, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – у износу од 2.000.000,00 динара. 

II Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења  која имају регистровано седиште на територији Општине Смедеревска Паланка.

III Удружењима из става II овог конкурса средства се опредељују у наведеним износима (у динарима) и могу да се користе за реализацију програма из следећих области:

 1. Програм из области заштите  лица са инвалидитетом 300.000,00 динара
 2. Програм из области друштвене бриге о деци и омладини 200.000,00 динара
 3. Програм из области заштите и промовисања људских и мањинских права 150.000,00 динара
 4. Програм из области образовања 200.000,00 динара
 5. Програм из области унапређења и развоја спорта 150.000,00 динара
 6. Програм из области заштите  животне средине 600.000,00 динара
 7. Програм из области очувања народних обичаја, традиције и народног стваралаштва 400.000,00 динара.

IV Услови за избор програма који се финансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:

– усклађеност  са усвојеним стратешким документима на националном и локалном

  нивоу;

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;

– подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у 

  специфичним животним ситуацијама;

– усмереност ка што већем броју корисника;

Критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Смедеревска Паланка су:

 • квалитет, значај и садржајна иновативност,
 • усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса,
 • капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),
 • одрживост програма,
 • обезбеђено сопствено учешће финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора,
 • обезбеђено партнерство,
 • реалан финансијски план за предложени програм,

 V Пријава на конкурс подноси се председнику Оштине са назнаком «Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса“

За сваки програм, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • детаљан опис програма, за чије финансирање се подноси пријава,
 • буџет програма, одн. Пројекта
 • потписане протоколе о сарадњи са свим наведним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,
 • кратак опис активности реализованих програма организације са потврдом о броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу
 • доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује.

VI Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Општине Смедеревска Паланка или  поштом на адресу: Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25 – председнику Општине за избор програма од јавног интереса најкасније до 28.04.2017. године.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до  истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у просторијама Општине у Смедеревској Паланци или са званичне интернет  презентације Општине www.smederevskapalanka.rs

 VII Програм се мора реализовати до 31. децембра 2017. године.

Удружење, корисника средстава је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства варати.

Реализатори прогама, дужни су да у року од 30 дана по завршетку  реализације програма, поднесу извештај о реализацији и достав доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу «извештај о реализацији прорама».

Извештај  се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље.

                                      

Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs.

 За све ближе информације обратити  се на телефон: 026/316-001.

Број 400-203/2017-01

У Смедеревској Паланци, 13. април 2017.године

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

Општине Смедеревска Паланка

                                                                                             Топлица Пинторовић

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/predsednik-opstine-raspisao-javni-konkurs-za-finansiranje-programa-od-javnog-interesa-iz-budzeta-za-2017-godinu/