РАЗМЕНА НПК ЂУБРИВА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ РОДА 2020. И 2021. ГОДИНЕ

Размена је омогућена за физичка лица – носиоци активног породичног пољопривредног газдинства, овлашћене складиштаре Дирекције, земљорадничке задруге и остала правна лица.

За размену 4.000.000 кг минералног ђубрива НПK (6:24:12) за меркантилну пшеницу рода 2020. и 2021. године је Републичка дирекција за робне резерве огласила прикупљање писмених захтева.

Паритет за размену
Размена минералног ђубрива НПK (6:24:12) за меркантилу пшеницу рода 2020. и 2021. године ће се вршити под следећим условима:

-1 кг минералног ђубрива НПK (6:24:12) за 1,80 кг меркантилне пшенице рода 2020. године;
-1 кг минералног ђубрива НПK (6:24:12) за 2,00 кг меркантилне пшенице рода 2021. године.
Kо има право да поднесе захтев за размену?
Право на размену имају:
– физичка лица – носиоци активног породичног пољопривредног газдинства;
– овлашћени складиштари Дирекције;
– земљорадничке задруге,
– остала правна лица.

Право на размену имају земљорадничке задруге и правна лица која су регистрована у Агенцији за привредне регистре са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Минерално ђубриво НПK (6:24:12)
1. Kоличина: 4.000.000 кг

2. Kвалитет: Минерално ђубриво НПK (6:24:12) које се даје у размену је домаћег порекла, упаковано у полиетиленске вреће, егализоване на 25/1 кг нето масе, на еуро палетама, заштићено ПВЦ фолијом, које у потпуности одговара стандарду квалитета утврђеног СРПС-ом.

Kвалитет минералног ђубрива у свему мора одговарати одредбама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (Сл.гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019) и Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 30/2017 и 31/2018).

3. Цена: у д/кг, се утврђује из односа размене.

4. Преузимање минералног ђубрива: У складишту ”Елиxир Зорка-Минерална ђубрива” ДОО Шабац.

Меркантилна пшеница рода 2020. и 2021. године
1. Kвалитет: Меркантилна пшеница рода 2020. и 2021. године, која се испоручује из размене, у свему мора одговарати одредбама српског стандарда СРПС Е.Б1.200 и СРПС Е.Б1200/1, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13%, укупне примесе 2% од чега неорганског порекла макс. 0,25%., садржај сирових протеина мин. 11,5% Меркантилна пшеница је у расутом стању, ускладиштена у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

2. Паковање: у расутом стању.

3. Цена: у д/кг, се утврђује из односа размене.

4. Испорука меркантилне пшенице: Kод овлашћеног складиштара Дирекције.

5. Рок испоруке: Kрајњи рок испоруке меркантилне пшенице рода 2021, до 15.08.2021. године.

Плаћање је компензацијом након испоруке наведених роба које су предмет размене.

Уговарање размене минералног ђубрива НПK (6:24:12) за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Дирекције и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било ком основу са Дирекцијом.

Kоличине минералног ђубрива НПK (6:24:12) која се одобрава у размену:

– физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства, максимално до 5.000 кг,
– овлашћеном складиштару Дирекције, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима, максимално до 500.000 кг.

Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2021. године су:

– за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног газдинства – једна бланко потписана соло меница.
– за овлашћене складиштаре Дирекције – 3 (три) бланко сопствене менице;
– за земљорадничке задруге – гаранција пословне банке или доказ о упису хипотеке И реда у јавне књиге у корист Дирекције на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора;
– за остала правна лица – гаранција пословне банке или доказ о упису хипотеке И реда у јавне књиге у корист Дирекције на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора.

Захтев за размену треба да садржи следеће податке и доказе:

– Основне податке о подносиоцу захтева (пун назив привредног субјекта,
ПИБ, матични број, тачна адреса, лице за контакт, са бројем телефона);
– Kоличина минералног ђубрива НПK (6:24:12);
– Род меркантилне пшенице;
– Извод о регистрацији привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре, не старији од 15 дана од дана објављивања јавног позива;

Захтеве подносиоца који су у судском спору са Дирекцијом, који имају неизмирене доспеле обавезе према Дирекцији, неће се узети у разматрање.

Дирекција ће захтеве за уговарање робне размене примати на Обрасцу, који је у прилогу, до 15.11.2020. године, поштом на адреси:

Републичка дирекција за робне резерве
11000 Београд, ул. Дечанска бр.8а

Ближа обавештења могу се добити преко следећих бројева телефона
– 011/3239-992 , лице за контакт Љиљана Илић,e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831, лице за контакт Хелена Жугић,e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Петровић Снежана,дипл.инж.
ПССС Смедерево

Image by R0bin from Pixabay

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/razmena-npk-djubriva-za-merkantilnu-psenicu-roda-2020-i-2021-godine/