РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ПРИМЕЊУЈЕ НОВ СИСТЕМ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРОСЕЧНИХ ЗАРАДА

У циљу израчунавања просечних зарада, Републички завод за статистику ће, од јануара 2018. године, уместо спровођења Месечног истраживања о зарадама (РАД-1) преузимати податке из евиденције Пореске управе, који се прикупљају путем електронске Пореске пријаве за порез по одбитку (ППП-ПД). Подаци о просечним зарадама ће бити доступни 55 дана по истеку извештајног месеца, а просечна зарада ће представљати обрачунату зараду за извештајни месец. Просечне зараде по општинама односиће се на општину становања (не на општину рада) запослених. Биће
омогућено добијање дистрибуције зарада, медијане зараде, платног јаза, као и осталих статистичких показатеља.

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.
Зараду чине:
• зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.
• накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).
Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/republicki-zavod-za-statistiku-primenjuje-nov-sistem-za-izracunavanje-prosecnih-zarada/