РОКОВНИК ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РАСПИСАНЕ ЗА 21. ЈУН

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

РОКОВНИК

за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине,
расписаних за 21. јун 2020. године

„Службени гласник РС“, број 69 од 11. маја 2020.

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС”, број 19/20),

– Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС”, број 68/20),

– Законом о избору народних посланика,

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, 02 број 013-53/20 од 11. маја 2020. године,

– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 15/12, 88/18 и 67/20).

2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике ступила је на снагу даном објављивања, 10. маја 2020. године.

Одлуком је одређено да ће се избори за народне посланике одржати 21. јуна 2020. године.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Ред.
број

Радња

Рок

1. Јединствени стандарди и обрасци

1.1.

Утврђивање јединствених стандарда, прописивање образаца и правила за спровођење изборних радњи и стављање на располагање учесницима у изборима

(члан 34. став 3. и члан 43. став 2. Закона о избору народних посланика – ЗоИНП)

најкасније 9. марта
у 24 часа

2. Органи и тела за спровођење избора

2.1.

Доношење решења о именовању представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије

(члан 39. ст. 2. и 3. ЗоИНП)

у року од 24 часа од часа пријема предлога подносиоца изборне листе, а најкасније

16. јуна у 24 часа

2.2.

Достављање предлога за чланове радних тела

(члан 5. Одлуке о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године – Одлука)

најкасније 15. маја

2.3.

Образовање радних тела

(члан 3. Одлуке)

најкасније 19. маја

2.4.

Достављање Републичкој изборној комисији списка овлашћених лица посланичких група за предлагање чланова сталног састава бирачких одбора

(члан 8. став 2. Одлуке)

најкасније 2. јуна

2.5.

Достављање радном телу предлога посланичких група за чланове сталног састава бирачких одбора

(члан 8. став 1. Одлуке)

најкасније 5. јуна

2.6.

Достављање Републичкој изборној комисији обједињених предлога за чланове сталног састава бирачких одбора од стране радног тела

(члан 9. Одлуке)

најкасније 7. јуна

2.7.

Достављање Републичкој изборној комисији предлога за именовање лица у стални састав бирачких одбора унутар завода за извршење заводских санкција и у иностранству

(члан 10. Одлуке)

најкасније 7. јуна

2.8.

Образовање сталног састава бирачких одбора

(члан 36. став 3. ЗоИНП и члан 6. Одлуке)

најкасније 10. јуна
у 24 часа

2.9.

Достављање Републичкој изборној комисији списка овлашћених лица подносилаца изборних листа за предлагање чланова проширеног састава бирачких одбора

(члан 11. став 3. Одлуке)

најкасније 10. јуна

2.10.

Достављање радном телу односно Републичкој изборној комисији предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора

(члан 11. ст. 1. и 2. Одлуке)

најкасније 15. јуна у 10 часова

2.11.

Достављање Републичкој изборној комисији обједињених предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора од стране радног тела

(члан 12. став 1. Одлуке)

најкасније 15. јуна у 17 часова

2.12.

Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора

(члан 39. ст. 2 и 3. ЗоИНП и члан 12. став 2. Одлуке)

најкасније 16. јуна у 24 часа

2.13.

Замена члана или заменика члана бирачког одбора у сталном или проширеном саставу у случају спречености или одсутности

(члан 13. став 1. Одлуке)

најкасније 19. јуна
у 20 часова

2.14.

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког одбора, у смислу члана 27. Упутства

(члан 13. став 2. Одлуке)

најкасније 21. јуна
у 7 часова

3. Изборна листа

3.1.

Подношење изборне листе

(члан 44. став 1. ЗоИНП и члан 14. Одлуке)

до 5. јуна у 24 часа

3.2.

Проглашење изборне листе

(члан 45. ЗоИНП)

у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове

3.3.

Повлачење изборне листе

(члан 41. став 1. ЗоИНП)

до дана утврђивања збирне изборне листе, односно најкасније 9. јуна у 24 часа

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном гласнику РС”

(члан 47. став 3. ЗоИНП и члан 16. Одлуке)

најкасније 10. јуна
у 24 часа

3.5.

Право увида у поднете изборне листе

(члан 47. став 4. ЗоИНП)

у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе

4. Бирачка места

4.1.

Достављање предлога општинских/градских управа за одређивање бирачких места

(члан 17. став 1. Одлуке)

најкасније 13. маја

4.2.

Достављање предлога Министарства правде, Министарства спољних послова и Канцеларије за Косово и Метохију за одређивање бирачких места унутар завода за извршење заводских санкција, у иностранству односно на Косову и Метохији

(члан 17. ст. 2. и 3. Одлуке)

најкасније 28. маја

4.3.

Достављање Министарству државне управе и локалне самоуправе података од стране Министарства одбране о бирачима који ће се на дан избора налазити на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије

(члан 19. став 6. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и члан 18. став 1. Одлуке)

најкасније три дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније 1. јуна

4.4.

Одређивање на којим ће већ одређеним бирачким местима гласати бирачи који су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије

(члан 73. став 2. ЗоИНП и члан 18. став 2. Одлуке)

одмах по добијању обавештења Министарства државне управе и локалне самоуправе, а најкасније 31. маја

4.5.

Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у „Службеном гласнику Републике Србије”

(члан 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП

и члан 17. став 4. Одлуке)

најкасније 31. маја
у 24 часа

5. Јединствени бирачки списак

5.1.

Излагање делова бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе

(члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење ЗоЈБС)

од 5. марта

5.2.

Обавештавање бирача који имају боравиште у иностранству да могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству

(члан 16. став 1. ЗоЈБС)

од 5. марта

5.3.

Подношење захтева општинској/градској управи за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку

(члан 5. став 1, члан 10. став 1. и члан 14. став 1. ЗоЈБС и члан 20. став 2. Одлуке)

до закључења бирачког списка 5. јуна

5.4.

Подношење захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку, по његовом закључењу

(члан 5. став 1. и члан 10. став 1. ЗоЈБС и члан 20. став 3. Одлуке)

од 6. до 17. јуна у 24 часа

5.5.

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он овласти

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. став 5. Упутства за спровођење ЗоЈБС)

од проглашења изборне листе

5.6.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања)

(члан 15. ЗоЈБС и члан 21. став 2. Одлуке)

најкасније 30. маја

5.7.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати у иностранству

(члан 16. став 1. ЗоЈБС и члан 22. став 1. Одлуке)

најкасније 30. маја

5.8.

Достављање података потребних за припремање посебних извода из бирачког списка о бирачима коју су на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије, односно о бирачима коју су на извршењу заводских санкција или у притвору

(члан 19. став 6. ЗоЈБС и члан 18. став 1. Одлуке)

до 1. јуна

5.9.

Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача

(члан 17. став 1. ЗоЈБС и члан 23. став 1. Одлуке)

5. јуна

5.10.

Достављање решења о закључењу бирачког списка Републичкој изборној комисији

(члан 17. став 2. ЗоЈБС и члан 23. став 2. Одлуке)

најкасније 6. јуна у 24 часа

5.11.

Објављивање у „Службеном гласнику РС” укупног броја бирача

(члан 18. ЗоЈБС)

одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка

5.12.

Достављање Републичкој изборној комисији оверених извода из бирачког списка

(члан 19. став 1. ЗоЈБС и члан 24. Одлуке)

најкасније 7. јуна у 24 часа

5.13.

Пријем у Републичкој изборној комисији решења Министарства државне управе и локалне самоуправе на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка

(члан 20. став 2. ЗоЈБС и члан 26. став 1. Одлуке)

до 18. јуна у 24 часа

5.14.

Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије” коначног броја бирача у Републици Србији

(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

одмах по уносу у изводе из бирачког списка или у посебне изводе из бирачког списка измена на основу решења о променама у бирачком списку, донетих по закључењу бирачког списка

5.15.

Достављање спискова накнадних промена у бирачком списку радним телима односно бирачким одборима

(члан 26. став 2. Одлуке)

20. јунa

6. Посматрачи

6.1.

Подношење пријаве за праћење рада органа и радних тела односно бирачких одбора – страни посматрачи

(чл. 32. и 33. Одлуке)

до 10. јуна

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада органа и радних тела – домаћи посматрачи

(члан 31. Одлуке)

до 15. јуна

7. Спровођење избора

7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора

(члан 54. став 1. ЗоИНП и члан 27. Одлуке)

најкасније 15. јуна

7.2.

Предаја изборног материјала бирачким одборима у иностранству од стране координатора Републичке изборне комисије

(члан 30. Одлуке)

15. јуна

7.3.

Предаја изборног материјала радним телима пре гласања

(члан 29. став 3. Одлуке)

најкасније 17. јуна
у 24 часа

7.4.

Предаја изборног материјала бирачким одборима од стране радних тела

(члан 62. став 2. ЗоИНП и члан 29. став 4. Одлуке)

најкасније 18. јуна
у 24 часа

7.5.

„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде

(члан 5. став 3. ЗоИНП)

од 18. јуна у 24 часа до затварања бирачких места 21. јуна у 20 часова

7.6.

Отварање бирачких места и гласање

(члан 56. став 1. ЗоИНП)

21. јуна

од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Републичкој изборној комисији

(члан 77. ЗоИНП)

најкасније 22. јуна
у 14 часова

8.2.

Утврђивање резултата избора у Републичкој изборној комисији

(члан 78. ЗоИНП)

најкасније 25. јуна
у 20 часова

8.3.

Објављивање резултата избора у „Службеном гласнику Републике Србије”

(члан 86. ЗоИНП)

најкасније 25. јуна
у 20 часова

8.4.

Увид у изборни материјал у просторијама Републичке изборне комисије

(члан 64. ЗоИНП)

до 26. јуна у 24 часа

9. Заштита изборног права

9.1.

Подношење приговора Републичкој изборној комисији

(члан 95. ст. 1. и 3. ЗоИНП)

у року од 24 часа од часа кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору

(члан 96. став 1. ЗоИНП)

у року од 48 часова од часа пријема приговора

9.3.

Жалба Управном суду против решења Републичке изборне комисије по приговору

(члан 97. ст. 1. и 2. ЗоИНП)

у року од 48 часова од пријема решења

9.4.

Достављање приговора са списима Управном суду

(члан 97. став 3. ЗоИНП)

у року од 24 часа од пријема жалбе

9.5.

Доношење одлуке по жалби

(члан 97. став 5. ЗоИНП)

у року од 48 часова од пријема жалбе

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за народног посланика

10.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе

(члан 84. ЗоИНП)

у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора

10.2.

Издавање уверења о избору за народног посланика

(члан 87. ЗОИНП)

одмах по додели мандата

11. Извештавање Народне скупштине

11.1.

Подношење извештаја Народној скупштини о спроведеним изборима

(члан 34. став 1. тачка 16. ЗоИНП)

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 013-164/20

У Београду, 11. маја 2020. године

Републичка изборна комисија

Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/rokovnik-izbornih-radnji-u-postupku-izbora-za-narodne-poslanike-narodne-skupstine-raspisane-za-21-jun/