Poseban akcenat u pružanju kunsultantskih usluga je na carinskim procedurama i spoljnotrgovinskom poslovanju.