ТАКСИСТИ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗДАЈУ РАЧУНЕ

За сузбијање сиве економије у друмском саобраћају, чији обим се процењује на око 100 милиона евра, од пресудног је значаја за већу безбедност путника и стварање уређеног амбијента за пословање превозника, а први корак у том правцу био је усвајање новог Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 4. августа 2015. године. Овај акт ступио је на снагу 12.августа, али његова пуна примена почиње од 12. фебруара.

Закон о превозу путника у друмском саобраћају  доноси новине и у такси превозу, јер се по први пут тачно одређује ко може обављати ову врсту превоза путника и са каквим аутомобилом. Општинска, односно градска управа, издају одобрење правним лици или предузетнику за обвљање такси превоза, али он мора бити регисрован у Регистру привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката у Србији. Такси возач не може бити лице које је правоснажно осуђено на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, због чега је потребно да као доказ приложе потврду из суда.

Такође, прописује се да такси превоз обавља фабрички произведеним путничким возилом које има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата као и да регистарске табилице морају да имају регистарску ознаку латична слова TX на задње две позиције. У возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за путника уграђен исправан оверен таксиметар и истакнута такси дозвола.  На крову путничко возила мора бити истакнут назив “TAXI”.

Такође, мора бити истакнута и општинска односно градска дозвола за обављање такси превоза. Таксиста има обавезу да приликом старта укључи таксиметар односно преузме потврду о фиксној цени када превоз отпочиње са такси стајалишта на локацијама од посебног интереса за општину. Превоз таксиста наплаћује у износу који показује таксиметар у тренутку завршетка посла, а дужан је да изда рачун путнику на којем стоји датум, релација или километража, цену превоза , и све то потписано и оверено печатом превозника.

Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза. Наиме, такси превоз може да се обавља само на територији општине за коју такси превозник има издато важеће одобрење за обављање такси делатности. Изузетно, такси превозник може да обaвља такси превоз преко или на територије друге општине ако је превоз започет на територије локалне самоуправе чију дозволу има а завршава се на територији друге општине.

Општине прописују ближе услове за обављање такси превоза и оне су те које доносе програм којим дефинишу организовање такси превоза у оквиру којег одређују и оптималан број такси возила.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/taksisti-u-obavezi-da-izdaju-racune/