ВРУЋИНА МАЊА, МОГУЋИ ПЉУСКОВИ

Сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз уме­ре­ну облач­ност и ма­ња вру­ћи­на. Ве­тар ују­тру слаб се­ве­ро­за­пад­ни, а по­под­не ис­точ­ни. При­ти­сак око нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 20, а мак­си­мал­на 31 сте­пен.

СР­БИ­ЈА: Ма­ња вру­ћи­на, по­себ­но на се­ве­ру. У по­по­днев­ним са­ти­ма ја­чи раз­вој обла­ка на ју­гу ће усло­ви­ти по­ја­ву пљу­ско­ва с гр­мља­ви­ном. У оста­лим пре­де­ли­ма су­во. Ве­тар ују­тру слаб се­ве­ро­за­пад­ни, а по­под­не про­мен­љив. При­ти­сак око нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 16, а мак­си­мал­на 35 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У не­де­љу сун­ча­но и вр­ло то­пло. У по­по­днев­ним са­ти­ма је мо­гу­ћа по­ја­ва крат­ко­трај­них ло­кал­них пљу­ско­ва с гр­мља­ви­ном на  ју­гу. Пр­ва два да­на иду­ће сед­ми­це по­но­во по­ја­ча­ва вру­ћи­на.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Ре­ла­тив­но не­по­вољ­не би­ме­те­о­ро­ло­шке при­ли­ке за ве­ћи­ну хро­нич­но обо­ле­лих. По­се­бан опрез се са­ве­ту­је аст­ма­ти­ча­ри­ма и ср­ча­ним бо­ле­сни­ци­ма. Код ме­те­о­ро­па­та су мо­гу­ћи ре­у­мат­ски бо­ло­ви и не­рас­по­ло­же­ње. Из­ве­стан опрез се пре­по­ру­чу­је у са­о­бра­ћа­ју.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/vrucina-manja-moguci-pljuskovi/