Početna » КО ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ?

КО ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ?

од Паланка данас
0 Коментар

Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи од 30 дана.

Незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, по основу:


 1. престанка радног односа због отказа од стране послодавца, ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, осим лица која су се, у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, својевољно определила за новчану накнаду или посебну новчану накнаду – у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду, или ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
 2. престанка радног односа на одређено време, обављања привремених и повремених послова, пробног рада;
 3. престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате;
 4. преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва;
 5. отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца;
 6. премештаја брачног друга и
 7. престанка радног односа у иностранству.

ОСТВАРИВАЊЕ
Незапосленом припада новчана накнада од првог дана од дана престанка обавезног осигурања, ако поднесе захтев НСЗ (филијала или испостава код које се води у евиденцији), у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања. Незапосленом који поднесе захтев по истеку рока од 30 дана, новчана накнада припада од дана подношења захтева. Право на новчану накнаду нема незапослени који поднесе захтев по истеку времена за које би му право на новчану накнаду припадало. У рок се не рачуна време за које је незапослени по прописима о здравственом осигурању био привремено спречен за рад.

ОСНОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ
Основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте просечна зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог у складу са законом у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Новчана накнада утврђује се у висини од 50% основице утврђене законом. Новчана накнада не може бити виша од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде.

ДУЖИНА ИСПЛАТЕ
Новчана накнада исплаћује се незапосленом:

– три месеца, ако има стаж осигурања од једне до пет година;
– шест месеци, ако има стаж осигурања од пет до 15 година;
– девет месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година и
– дванаест месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година.

Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију (у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању) недостаје до две године.

Годином стажа осигурања сматра се навршених 12 месеци за које је лице било обавезно осигурано.

Kорисник новчане накнаде дужан је да се лично јавља НСЗ сваких 30 дана.

НАСТАВАK ИСПЛАТЕ И ЈЕДНОKРАТНА ИСПЛАТА
Исплата новчане накнаде се наставља за време:

 1. трајања додатног образовања и обуке, у складу са индивидуалним планом запошљавања;
 2. привремене спречености за рад утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже од 30 дана од дана настанка привремене спречености;
 3. породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада због посебне неге детета.

Новчана накнада се може, на захтев незапосленог, исплатити у једнократном износу ради самозапошљавања.

ОБУСТАВА ИСПЛАТЕ
Исплата новчане накнаде обуставља се за време за које мирују права по основу незапослености, и то:

 1. трајања уговора о обављању привремених и повремених послова;
 2. одслужења или дослужења војног рока;
 3. издржавања казне затвора, изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању до шест месеци
 4. боравка у иностранству у случају када је незапослени или његов брачни друг упућен на рад у иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представништва.

По престанку напред наведених разлога, незапослени остварује право на исплату новчане накнаде за преостало време за које је признато право на новчану накнаду, ако се пријави и поднесе захтев за остваривање права у року од 30 дана.

ПРЕСТАНАK ПРАВА
Kориснику новчане накнаде престаје право на новчану накнаду, ако:

 1. се брише са евиденције;
 2. престане да се води евиденција о незапосленом;
 3. не обавести НСЗ у року од пет дана о промени која је услов или основ за стицање, остваривање или престанак права на новчану накнаду;
 4. се од стране надлежног органа утврди да ради код послодавца без уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима;
 5. поднесе захтев за престанак права.

Незапослени коме је престало право на новчану накнаду може да оствари ово право ако поново испуни услове за стицање права на новчану накнаду, с тим што му се у стаж осигурања не урачунава стаж за који је већ остварио новчану накнаду.

Незапосленом коме је престало право на новчану накнаду због заснивања радног односа или започињања осигурања по другом основу, пре истека периода за који му је признато право на ту накнаду, наставља се право на новчану накнаду за преостало време у утврђеном износу, ако поново постане незапослен и ако је то за њега повољније.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept