Početna » НЕМА ВИШЕ ЗГРАДА СА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА, олакшице за “ЗЕЛЕНЕ” објекте: Ево шта садрже измене Закона о планирању и изградњи

НЕМА ВИШЕ ЗГРАДА СА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА, олакшице за “ЗЕЛЕНЕ” објекте: Ево шта садрже измене Закона о планирању и изградњи

Измене Закона о планирању и изградњи ступиле су на снагу, чиме је престао да важи Закон о претварању (конверзији) права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.

од Паланка данас
0 Коментар

Измене Закона о планирању и изградњи ступиле су на снагу, чиме је престао да важи Закон о претварању (конверзији) права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.Такође, измењени закон предвиђа и да ће сви објекти морати да буду прикључени на постојећу инфаструктуру, које ће се обавити уз накнаду само стварних трошкова набавке опреме, уређаја, материјала и радова.

Када је реч о конверзији која је годинама уназад кочила велики број инвестиција, према измењеном закону, право коришћења на грађевинском земљишту претвара се у право својине без накнаде и стиче се даном ступања на снагу закона, а упис права својине врши орган надлежан за послове државног премера и катастра, по службеној дужности.

Право својине на катастарској парцели уписује се у корист лица које је уписано као власник објекта, односно објеката који се налазе на тој парцели, односно лица које је уписано као носилац права коришћења на катастарској парцели на неизграђеном грађевинском земљишту.

Изузеци од наведеног правила су: спортска друштва чији је положај одређен законом којим се уређује спорт, као и удружења и земљорадничке и стамбене задруге за које ће стицање права својине на грађевинском земљишту у јавној својини бити уређено посебним прописима.

Такође, изузета су лица на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних уговора којима се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије.

Изузета су и друштвена предузећа и стицање права својине на  грађевинском земљишту у јавној својини биће уређено по окончању њихове приватизације.

Агенција за просторно планирање и урбанизам издаје информацију о локацији са потврдом по захтеву лица која су била или јесу привредна друштва и друга правна  лицима приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак и њихови правни следбеници у статусном смислу, лица која су право коришћења на земљишту стекла после 11. септембра 2009.

И то куповином објекта са припадајућим правом коришћења, од лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, а која нису њихови правни следбеници и лица – носилаца права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. или на основу одлуке надлежног органа, као лица која су овим законом стекла право на претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту без накнаде.

Из те потврде се утврђује намена катастарске и могућност уписа права својине без накнаде у корист подносиоца захтева.

Реч је о обвезницима конверзије уз накнаду у складу са Законом о претварању права коришћења у право својине уз накнаду, који је престао да важи.

По захтеву лица која су пре била обвезници конверзије уз накнаду, Агенција за просторно планирање и урбанизам решава у року од осам дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова за издавање те информације и доставља је кроз е-шалтер надлежној служби катастра непокретности ради уписа права својине.

Лица која су раније била обвезници конверзије уз накнаду не могу стећи право својине на катастарским парцелама које су планским документом одређене за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, који су по одредбама посебних закона у обавезној јавној својини и за које је предвиђено утврђивање јавног интереса.

Такође, не могу на земљишту на коме у регистру непокретности и правима на њима постоји забележба по тужби за утврђење својинског спора титулара права јавне својине са корисником земљишта, покренутог до дана ступања на снагу закона о планирању и изградњи, а који се односи на ту катастарску парцелу, као ни на земљишту у отвореном стамбеном блоку које је у јавном коришћењу.

Поступци започети по одредбама закона којим се уређује претварање права коришћења у право својине уз накнаду обустављају се даном ступања на снагу закона (4. август).

Носилац права коришћења на грађевинском земљишту који је на основу Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду уписао право својине на грађевинском земљишту, нема право на повраћај накнаде по овом основу.

Даном ступања на снагу закона стичу се услови за споразумни раскид уговора о закупу, закључених у складу са Законом о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, уз обавезу измирења свих доспелих обавеза до дана ступања на снагу овог закона.

Измењени закон предвиђа и да су сви власници објеката на територији односно на делу територије јединице локалне самоуправе који је комунално опремљен за грађење и коришћење, а нарочито који има постојећу  инфраструктуру водовода, канализације, гасовода и даљинског грејања, дужни  да се прикључе на постојећу инфраструктуру, у зависности од намене објекта.

Власник објекта који достави доказ да ће за производњу електричне енергије, односно грејање и хлађење објекта користити обновљиве изворе енергије, нема ову обавезу.

Уведена је и казнена одредба да ће се новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казнити за привредни преступ привредно друштво чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које у року од три године од дана ступања на снагу закона не изврши прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.

Предвиђени су и подстицаји за зелену градњу и електромобилност и у циљу  смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште, коришћења еколошки сертификованих грађевинских материјала и опреме, смањења продукције отпада, коришћења обновљивих извора енергије, за све нове зграде преко 10.000 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине, по издавању употребне дозволе, прибавља се сертификат зелене градње .

Влада на предлог Министарства за послове грађевинарства доноси мере подстицаја зелене градње постојећег Националног фонда зграда.

Инвеститор објекта за који је издат сертификат зелене градње, има право на умањење обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта у висини од 10 одсто у односу на укупно одређени износ доприноса. Инвеститор, по правноснажности употребне дозволе може поднети захтев надлежном органу за умањење укупно одређеног износа доприноса.

Законом се уводи рок важења од 10 година сертификата о енергетским својствима зграде односно њеног посебног дела.

То је документ који се прилаже приликом издавања употребне дозволе за објекат, а уведена је и обавеза да се важећи сертификат о енергетским својствима зграде обавезно прилаже приликом овере уговора о купопродаји непокретности.

Уколико је прошло више од 10 година од издавања сертификата о енергетским својствима зграде израђује се нови сертификат.

Код објеката у изградњи којима се прометује није потребан овај сертификат приликом саме овере уговора о купопродаји непокретности у изградњи будући да се исти прилаже приликом издавања употребне дозволе и упису непокретности или дела непокретности у евиденцију катастра непокретности.

Власници постојећих зграда јавне намене у јавној својини дужни су да у року од три године од дана ступања на снагу закона прибаве сертификат о енергетским својствима зграде. Власници постојећих пословних зграда дужни су да у року од пет година од дана ступања на снагу закона прибаве сертификат.

Власници постојећих стамбених зграда дужни су да у року од 10 година од дана ступања на снагу закона прибаве сертификат о енергетским својствима зграде односно њеног посебног дела, о чему ће јединица локалне самоуправе на чијој територији се зграда налази, донети општи акт у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, којим ће ближе уредити контролу извршавања обавезе.

Уводе се и броwнфиелд локације индустријских и комерцијалних садржаја, које се не користе у дужем временском периоду, а имају потенцијал за урбану обнову.

Законом је основана Агенција за просторно планирање и урбанизам која, између осталог, успоставља и води регистар броwнфиелд локација у Србији.

Локалне самоуправе дужне су да Агенцији у року од шест месеци од дана оснивања Агенције доставе податке о броwнфиелд локацијама на својој територији.

Обавезује се Агенција да у року шест месеци од дана достављања података, сачини Регистар података о броwнфиелд локацијама и учини га јавно доступним.

Проширена је и садржина правила грађења садржаних у планском документу, убрзана израда и усвајања планског документа, и уведена додатне заштите за културна добра. Уведена је студија заштите непокретних културних добара за потребе израде планских докумената.

Проширен је круг издаваоца информације о локацији, коју је до сада издавао орган који издаје локацијске услове, а сада је могу на захтв странке издавати и јавни бележници односно правно лице или предузетник, регистрован за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министар надлежан за послове просторног и урбанистичког планирања ближе прописује услове које морају да испуне лица за издавање информације о локацији.

Агенција за просторно планирање и урбанизам издаје информацију о локацији из надлежности министарства, односно аутономне покрајине, као поверене послове.

Предвиђена је и неоспоривост локацијских услова након решавања имовине на локацији, као и новине код пројекта препарцелације, парцелације и геодетског елабората исправке граница суседних парцела.

У случају измене грађевинске дозволе, инвеститор прибавља нову енергетску дозволу, уколико се повећава капацитет одређен енергетском дозволом или када се мења обухват подручја на коме се изводе радови, а за који је издата енергетска дозвола.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

Изменама закона уведена је обавеза да се уз пријаву радова достави и полиса осигурања од штете према трећим лицима која може настати извођењем радова, а коју доставља инвеститор или извођач.

Изменама закона је уведено да се уз захтев за издавање употребне дозволе од сада прилаже и документ о кретању отпада, односно документ о кретању опасног отпада којим се потврђује да је отпад настао грађењем и рушењем предат оператеру постројења за третман, односно складиштење отпада.

Изменама закона је додат нови случај уклањања објекта који подразумева да у случају да су радови започети, а градилиште затворено и представља непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и за безбедност саобраћаја, надлежни грађевински инспектор доноси решење о уклањању објекта у изградњи.

Одредба се не примењује на инвеститоре који су започели изградњу објеката на основу грађевинске дозволе издате пре 11. септембра 2009. године, а радове нису завршили у складу са прописаним роковима, до 25. маја 2025. године.

Проширена су овлашћења урбанистичког и грађевинског инспектора. Oпштини, граду и граду Београду, поверено је вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу.

ДневникPovezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept