Početna » ОД 1. ФЕБРУАРА ВЕЋЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ: Ко има право на новчану надокнаду за незапослене?

ОД 1. ФЕБРУАРА ВЕЋЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ: Ко има право на новчану надокнаду за незапослене?

од Паланка данас
0 Коментар

Од 1. фебруара примењиваће се нови, већи износи основица дневне новчане накнаде за незапослене, као и највиши и најнижи месечни износ, па ће накнаде оних који остају без посла, а остваре право на ово примање, добијати нешто више новца. То значи да ће дневна новчана накнада износити 1.407 динара, најнижи месечни износ новчане накнаде биће 31.503 динара, а највиши 73.029 динара.На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, веће основице ускладила је Национална служба за запошљавање. Овим законом је прописано да се основица дневне накнаде, као и највиша и најнижа месечна накнада, усклађују једном годишње са индексом потрошачких цена у претходној години и да се примењују од фебруара.

Индекс потрошачких цена је, према податку Републичког завода за статистику за 2023. годину, износио 7,6 одсто, а када се овај податак примени на досадашње износе накнада, од фебруара ће дневна новчана накнада управо износити 1.407 динара. Основица дневне накнаде је важна, јер се незапосленима који остваре право на новчану накнаду, приликом обрачуна тог примања, прво рачуна дневна накнада, која се иначе добија тако што се основица те накнаде помножи са личним коефицијентом.

Лични коефицијент је другачији за сваку незапослену особу појединачно и зависи од тога колика је ко примања имао за време док је био запослен. Заправо представља однос укупне зараде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос и просечне годишње зараде у Србији према последњем податку који објави Републички завод за статистику.

Ко има право на новчану надокнаду за незапослене?

Поред права из здравственог осигурања, те права из пензијско-инвалидског осигурања, и права која се остварују за случај незапослености спадају у права из социјалног осигурања.

Радно ангажована лица (запослени, предузетници, лица која обављају послове по уговору) обавезно су осигурана по прописима о здравственом осигурању, о пензијском и инвалидском осигурању и најзад постоји обавезно осигурање за случај незапослености. То су три облика обавезног социјалног осигурања. Наведени осигураници обавезни су да плаћају доприносе за социјално осигурање, а обавезним осигурањем за случај незапослености обезбеђује се право на новчану накнаду и право на здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање за време док траје новчана накнада.

Да би лице које се налази на евиденцији незапослених имало право на новчану надокнаду услед прекида радног одоноса, потребно је да је пре тога било запслено најмање 12 месеци непрекидно, или с прекидима у последњих 18 месеци, али и да је радни однос прекинут под одређеним околностима.

Право на новчану накнаду

Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било обавезно осигурано за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или 12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид осигурања краћи од 30 дана.

Не припада сваком лицу које је остало без посла право на новчану накнаду. Ово право се остварује само након престанка обављања пробног рада, привремених и повремених послова, престанка радног односа на одређено време, престанка радног односа због престанка рада послодавца (у случају стечаја иликвидација), као и код отказа од стране послодавца из два разлога-технолошког вишка и због тога што запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради.

Осим код престанка радног односа на описани начин, право на новчану накнаду за случај незапослености остварује и незапослени након престанка обавезног осигурања по основу престанка функције (изабрана, именована и постављена лица) и по основу преноса оснивачких права, односно права члана привредног друштва.

Новчана накнада припада незапосленом од првог дана престанка осигурања, ако се у року од 30 дана од дана престанка радног односа, односно престанка неког другог вида радног ангажовања након којег се исплаћује накнада, поднесе захтев Националној служби за запошљавање. Само ако је захтев поднет у предвиђеном року исплаћује се пун износ накнаде у висини која је одређена у складу са законом, односно исплаћује се од првог дана престанка осигурања.

Незапосленом који захтев поднесе по истеку рока од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања, новчана накнада не припада од дана рестанка радног односа, односно осигурања, већ од дана подношења захтева за преостало време.

Трајање права на новчану накнаду

Новчана накнада исплаћује се незапосленом:

-3 месеца, ако има стаж осигурања од 1 до 5 година

-6 месеци, ако има стаж осигурања од 5 до 15 година

-9 месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година

-12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година

Годином стажа осигурања сматра се навршених 12 месеци за које је обвезник доприноса био обавезно осигуран.

Изузетно од наведеног, новчана накнада исплаћује се незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију недостаје до две године. Испуњеност услова за остваривање права на пензију, по основу стажа осигурања, незапослени доказује актом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Месечни износ новчане накнаде представља производ дневне новчане накнаде и броја календарских дана у месецу за који се остварује право, а примање накнаде може да се продужи у одређеним условима и то за време привремене спречености за рад, али не дуже од 30 дана. Корисник новчане накнаде има право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање за време трајања права на новчану накнаду.

Поступак за остваривање права на новчану накнадуPovezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept